Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Przeczytaj regulamin.


Systemy teleinformatyczne


Systemy teleinformatyczne

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne rozwiązania klasy operatorskiej i biznesowej oparte na urządzeniach wiodących na świecie dostawców systemów telekomunikacyjnych.

Zapewniamy bezpieczeństwo najwyższej jakości usług komunikacji głosowej i transmisji danych.

Nasza oferta obejmuje produkty w zakresie technologii optycznej transmisji danych, przewodowego i bezprzewodowego dostępu szerokopasmowego, komunikacji głosowej nowej generacji, a także bezpieczeństwa sieci IT, oprogramowania wspomagającego działalność operacyjną i zarządzania infrastrukturą sieciową oraz systemy komunikacji biznesowej. Nasza współpraca obejmuje ponadto realizację prac instalacyjno-uruchomieniowych wykonywanych przez certyfikowanych inżynierów.

W naszej ofercie zawarty jest także pełen zakres usług zapewniających bezpieczeństwo rozwiązań teleinformatycznych oraz przetwarzania i przechowywania danych w nowoczesnym, jedynym w północno-wschodniej Polsce Sprint Data Center.

Inteligentne Systemy Transportowe dla Bielska-Białej


Klient

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Założenia

Kontrakt na dostawę systemu ITS został podpisany we wrześniu 2017 roku, realizacja odbywała się w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pod nazwą „Zaprojektowanie, dostarczenie, wykonanie i uruchomienie do działania w ruchu ulicznym miasta Bielsko-Biała Systemu ITS”.

Projekt został dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozwiązanie

System ITS w Bielsku-Białej opiera się na współpracy podsystemów:  

 • System sterowania ruchem
 • System monitoringu wizyjnego
 • System zarządzania transportem publicznym
 • System dynamicznej informacji przystankowej

Podsystem sterowania ruchem obejmuje 18 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi w korytarzu transportowy północ-południe. W ramach modernizacji zostało wymienionych 425 sygnalizatorów, 202 wysięgniki i maszty oraz zainstalowano i uruchomiono 18 sterowników współpracujących z systemem Sprint/ITS/SCATS. Detekcję i klasyfikację pojazdów zapewnia w sumie 295 pętli indukcyjnych.

Podsystem monitoringu wizyjnego składa się z 62 kamer sieciowych IP o rozdzielczości full HD i  15 analogowych kamer wideodetekcji. System monitoringu wizyjnego został zintegrowany z istniejącym systemem funkcjonującym w Straży Miejskiej. Podgląd z kamer został również udostępniony w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Podsystem zarządzania transportem publicznym zapewni nadzór i zarządzanie pojazdami komunikacji publicznej, dostarcza narzędzia do planowania, projektowania i zarządzania rozkładami jazdy, zarządzania taborem oraz umożliwia realizacje priorytetów dla pojazdów komunikacji publicznej. W ramach projektu 128 pojazdów floty przewoźnika zostało wyposażonych w autokomputery współpracujące z  systemem ITS, a także w wewnętrzne monitory LCD do prezentowania informacji pasażerskiej.

W ramach podsystemu dynamicznej informacji przystankowej na 22 przystankach zostały zainstalowane tablice informacji pasażerskiej (7-wierszowe dwustronne tablice LED o rozdzielczości 104192 pikseli). Tablice te prezentują rzeczywisty czas przyjazdu autobusów, dodatkowo wyposażone zostały w urządzenia do głosowego odczytu informacji o przyjazdach (syntezator mowy) dla osób niedowidzących.

Efekt

W wyniku wdrożenia systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym udało się uzyskać poprawę warunków ruchu ulicznego, w tym przede wszystkim skrócenie czasów jazdy pojazdów transportu publicznego (wartość średnia poprawy wyniosła 19,9%) oraz indywidualnego (wartość średnia poprawy wyniosła 37,9%)

Ponadto wybudowane zostało centrum zarządzania ruchem wyposażone w zintegrowane narzędzia służące do realizacji  szeregu funkcji związanych z zarządzaniem ruchem, w tym m.in. do: 

 • zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego
 • optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej;
 • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu;
 • informacji o ruchu w zakresie ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego.

Inteligentne Systemy Transportowe dla Bydgoszczy


Klient

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji w Bydgoszczy

Założenia

W ramach przetargu na „Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy” Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej zlecił dostawę systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym.  Projekt został dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Termin ukończenia realizowanego projektu określono na I kwartał 2015 r.

Inteligentne Systemy Transportowe dla Bydgoszczy

Rozwiązanie

System ITS w Bydgoszczy opiera się na współpracy podsystemów:  

 • sterowania ruchem;
 • zarządzania transportem publicznym;
 • monitoringu wizyjnego;
 • naprowadzania pojazdów na drogi alternatywne;
 • informacji parkingowej.


Podstawę podsystemu sterowania ruchem stanowi adaptacyjny, obszarowy system SPRINT/ITS/SCATS. System steruje pracą 52 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną: 45 zmodernizowanych i 7 nowych. Na ciągach zawierających komunikację tramwajową zaimplementowano priorytetowy przejazd tramwajów przez skrzyżowania. Ponadto zainstalowano 20 stacji pomiaru ruchu gromadzących dane o ruchu dopływającym do obszaru wraz z 10 stacjami meteorologii drogowej.

Podsystem zarządzania transportem publicznym umożliwi realizację priorytetów dla tramwajów oraz dynamicznej informacji przystankowej. W 80 tramwajach zainstalowano nadajniki sygnału priorytetu, natomiast 90 zespołów przystankowych wyposażono w 180 tablic informacji pasażerskiej. Podsystem zintegrowany jest z systemem informacji pasażerskiej utworzonym w ramach budowy linii tramwajowej do Dworca PKP. Zainstalowane zostało 20 kiosków informacyjnych z funkcją biletomatu.

Podsystem monitoringu wizyjnego składa się z 90 kamer, w tym 40 kamer nadzoru wizyjnego CCTV oraz 50 automatycznej rejestracji cech pojazdów (ARCP).

Naprowadzanie pojazdów na drogi alternatywne zapewniają 32 tablice zmiennej treści (VMS) zlokalizowane w obszarze funkcjonowania systemu. Dostęp do informacji o warunkach ruchu umożliwia też dedykowany portal. Informacje te dla użytkowników dróg pozyskiwane są z kamer ARCP podsystemu monitoringu wizyjnego.

W ramach podsystemu informacji parkingowej zainstalowano 26 tablic dynamicznej informacji parkingowej. Tablice informują o stanie zajętości miejsc w podstrefie A Stefy Płatnego Parkowania. Ponadto zainstalowano 101 parkomatów, a także dostarczono 10 przenośnych urządzeń kontrolnych.

Inteligentne Systemy Transportowe dla Bydgoszczy

Inteligentne Systemy Transportowe dla Bydgoszczy
Tablica zmiennej treści oraz przycisk dla pieszych informujący o strukturze ruchowej przejścia dla pieszych, a także jego kierunku.

Wszystkie podsystemy integruje Aplikacja Centralna zainstalowana w Centrum Sterowania Ruchem. Aplikacja umożliwia podgląd stanu poszczególnych elementów systemu i wywołuje dostępne dla nich funkcje operatorskie.

Efekt

W wyniku wdrożenia systemu centralnego zarządzania ruchem i transportem publicznym udało się uzyskać poprawę warunków ruchu ulicznego, w tym przede wszystkim skrócenie czasów jazdy pojazdów transportu publicznego oraz indywidualnego. Ponadto wybudowane zostało centrum zarządzania ruchem wyposażone w zintegrowane narzędzia służące do realizacji  szeregu funkcji związanych z zarządzaniem ruchem, w tym m.in. do: 

 • optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury transportowej;
 • zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego;
 • zarządzania parkowaniem;
 • poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu;
 • redukcji negatywnego oddziaływania ruchu na środowisko;
 • informacji o ruchu w zakresie ruchu indywidualnego i transportu zbiorowego.

Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews

Komentarz na temat Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy (SN nr 16, czerwiec/lipiec 2015)

Podsystem sterowania ruchem w Bydgoszczy (SN nr 16, czerwiec/lipiec 2015)

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy (SN nr 16, czerwiec/lipiec 2015)

Zapowiedź realizacji - Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy (SN nr 9, kwiecień 2013)

Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna


Klient

Miasto i Gmina Olsztyn
W ramach postępowania przetargowego i projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie" firma Sprint S.A. została wyłoniona jako wykonawca systemu ITS. Wartość umowy 66.973.500,00 zł brutto.

Założenia

Założeniem wdrażanego projektu ITS Olsztyn była poprawa standardów technicznych i użytkowych sieci transportowej miasta dla zagwarantowania prawidłowych warunków eksploatacji planowanego układu linii tramwajowej, linii autobusowych wraz z usprawnieniem ruchu indywidualnego w zakresie na jaki pozwoli realizacja priorytetu dla transportu publicznego. System ITS ma również wpłynąć na poprawę jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz poprawę komfortu korzystania z pojazdów przewoźnika poprzez zastosowanie systemu informacji pasażerskiej wewnątrz i na zewnątrz pojazdów. W celu poprawienia komfortu użytkowników komunikacji publicznej, wdrożony zostanie system biletu elektronicznego/karty miejskiej oraz narzędzia informatyczne pomocne w sprawnym przygotowaniu danych wejściowych, obróbki danych dotyczących wykorzystania i obciążenia taboru czy też obsługi pasażerów.

Rozwiązanie

Na wdrażany system ITS składać się będą zintegrowane ze sobą podsystemy:

 • system sterowania ruchem ulicznym, wraz z priorytetem dla pojazdów transportu publicznego (mapka);
 • centrum sterowania ruchem ulicznym (zdjęcie);
 • system monitoringu na skrzyżowaniach objętych systemem sterowania ruchem – łącznie 374 kamery;
 • system monitorowania ruchu pojazdów – 14 kamer;
 • system rejestracji przejazdu na czerwonym świetle – 124 kamery;
 • system rejestracji przekroczeń prędkości chwilowej pojazdów – 5 skrzyżowań;
 • system sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego na liniach autobusowych i tramwajowych (mapka);
 • centrum dyspozytorskie dla zarządzania i sterowania ruchem pojazdów transportu publicznego (zdjęcie);
 • informacja pasażerska w sieci Internet (WWW) oraz na przystankach i w pojazdach – 77 tablic zmiennej treści (łącznie przystanki i autobusy);
 • bilet elektroniczny (karta miejska) wraz z systemem ładowania oraz urządzeniami pokładowymi w tramwajach i autobusach – 37 biletomatów stacjonarnych, 159 biletomatów mobilnych, 6 punktów personalizacji kart;
 • system informacji meteo – 10 lokalizacji;
 • system kontroli rozpływu strumieni ruchu w układzie komunikacyjnym.


Efekt

Po zakończeniu inwestycji budowy systemu ITS, Miasto Olsztyn posiadać będzie jeden z najnowocześniejszych tego typu systemów w kraju. Wdrożony system wpłynie między innymi na:

1. Poprawę efektywności transportu zbiorowego oraz indywidualnego:

 • priorytetowy przejazd przez skrzyżowania dla transportu zbiorowego;
 • zwiększenie płynności ruchu  i skrócenie czasów podróży.

2. Wzrost komfortu dla mieszkańców poprzez wdrożenie:

 •   informacji pasażerskiej (elektroniczne tablice na przystankach,  w pojazdach, internet itp.);
 •   nowoczesnego systemu biletu elektronicznego;
 •   zmniejszenie emisji spalin.

3. Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę :

 • monitoringu skrzyżowań, przystanków oraz pojazdów;
 • rejestrację wykroczeń w tym przejazd na czerwonym świetle i pomiar prędkości.


Mapka
Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna

Zdjęcia
Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna

Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna

Inteligentne Systemy Transportowe dla Olsztyna

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews

Olsztyn wyróżniony na światowym Kongresie ITS (SN nr 20, styczeń/luty 2017)

Podsystem sterowania ruchem w Olsztynie (SN nr 19, sierpień/wrzesień 2016)

Zintegrowany System Transportu Drogowego w Olsztynie (SN nr 19, sierpień/wrzesień 2016)

Podpisanie umowy i realizacje - Odcinkowy pomiar prędkości (SN nr 14, grudzień 2014)

Stacjonarne systemy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (SN nr 13, sierpień 2014)

Pilot systemu ITS Olsztyn (SN nr 12, kwiecień 2014)

Zapowiedź realizacji - Inteligentne Systemy Transportowe w Olsztynie (SN nr 10, wrzesień 2013)

Inteligentne Systemy Transportowe dla Łodzi


Klient

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
W ramach postępowania przetargowego na „Systemem obszarowego sterowania ruchem” firma Sprint S.A. została wyłoniona jako wykonawca systemu ITS. Wartość umowy to ponad 78 mln zł brutto.

Założenia

Głównym celem projektu jest poprawienie funkcjonowania komunikacji publicznej oraz upłynnienie ruchu na drogach na obszarze prawie całego miasta.  Na ten cel składają się poszczególne elementy cząstkowe, takie jak:

 • poprawa płynności komunikacji - skrócenie średniego czasu podróży pojazdów komunikacji publicznej o minimum 5%;
 • skuteczniejsze przekazywanie informacji o utrudnieniach w ruchu, korkach poprzez zastosowanie tablic zmiennej treści;
 • wzrost liczby pasażerów transportu publicznego przy jednoczesnej redukcji zatłoczenia pojazdów indywidualnych;
 • uatrakcyjnienie transportu zbiorowego, poprzez zwiększenie komfortu przejazdu pasażerów oraz poprawę standardów jakościowych komunikacji miejskiej (wprowadzenie systemu informacji pasażerskiej);
 • skrócenie średniego czasu przejazdu pojazdów indywidualnych o minimum 5%;
 • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu;
 • optymalizacja wykorzystania transportu zbiorowego oraz układu drogowego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów przewozów w transporcie publicznym;
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w tym redukcja hałasu, drgań i zanieczyszczeń komunikacyjnych do otoczenia – poprawa jakości życia w mieście. 


Rozwiązanie

Na wdrażany system ITS składać się będą zintegrowane ze sobą podsystemy:

 • Obszarowy Systemu Sterowania Ruchem – w oparciu o oprogramowanie Sprint/ITS/SCATS (prace modernizacyjne i budowa nowych sygnalizacji świetlnych wraz z podłączeniem do systemu - łącznie 234 z ogólnej liczby prawie 280 skrzyżowań w Łodzi), w tym integracja z systemem Łódzkiego Tramwaju Regionalnego;
 • System Informacji dla Kierowców;
 • System Informacji Mobilnych (9 znaków zmiennej treści); 
 • System Dynamicznej Informacji Przystankowej (ponad 140 tablic informacji przystankowej);
 • System Zarządzania Transportem Publicznym; 
 • System monitoringu wideo CCTV (41 nowych kamer + 11 istniejących do podłączenia);
 • System automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych – ANPR (121 kamer);
 • System Łączności;
 • System GIS;
 • Integracja systemu SCADA dla tunelu;
 • Realizacja elementów zasilania;
 • Portal dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej - wizualizujący informacje o ruchu drogowym i transporcie publicznym w obrębie funkcjonowania systemu ITS;
 • Adaptacja oraz doposażenie pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem.


Efekt

System zostanie wdrożony do końca października 2015 roku i będzie największym projektem ITS w Polsce pod względem liczby włączonych do systemu skrzyżowań (234).

ITS Łódź w liczbach – wybrane informacje:    

 • pętle indukcyjne: ok. 3000 szt.;
 • instalowane kamery (CCTV i ANPR): 162 szt.;
 • instalowane bramownice:74 szt.;
 • instalowane wysięgniki: 276 szt.;
 • autokomputery w tramwajach i autobusach: 450 szt.;
 • czujniki nadające priorytet dla rowerzystów: 169 szt.;
 • studnie kablowe: 1727 szt.;
 • kable do ułożenia: 358 km;
 • kanalizacja światłowodowa: ponad 50 km.


Mapka
Inteligentne Systemy Transportowe dla Łodzi
Schemat lokalizacji modernizowanych i budowanych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

Grafika:
Inteligentne Systemy Transportowe dla Łodzi
Przykład wywołania okna SCATS z danymi obiektu.

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews

Komentarz na temat Inteligentnych Systemów Transportowych w Łodzi (SN nr 18, marzec/kwiecień 2016)

System sterowania ruchem w tunelu w Łodzi (SN nr 18, marzec/kwiecień 2016)

Inteligentne Systemy Transportowe w Łodzi (SN nr 18, marzec/kwiecień 2016)

Zapowiedź realizacji - Inteligentne Systemy Transportowe w Łodzi (SN nr 14, grudzień 2014)

Inteligentne Systemy Transportowe dla Rybnika


Klient

Urząd Miasta Rybnik

Założenia

W 2010 roku Urząd Miasta w Rybniku w toku ogłoszonego przetargu nieograniczonego, wyłonił firmę Sprint S.A. na wykonawcę  Sieci Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej. Finansowanie projektu odbyło się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII "Transport" Działanie 7,2 "Transport Publiczny".

Rozwiązanie

W ramach realizacji Systemu Elektronicznej Informacji Przystankowej w Rybniku  zainstalowanych zostało 167 tablic informacji przystankowej oraz stworzono oprogramowanie integrujące istniejący system składowania rozkładów jazdy taboru autobusowego z nowo zainstalowanymi tablicami informacyjnymi.
Prace objęły instalację tablic różnych wielkości – od tablic wyświetlających jedynie dwa wiersze informacji, po tablice dwustronne wyświetlające po dziesięć wierszy z każdej strony. 

Efekt 

Po zakończeniu inwestycji Miasto Rybnik posiada jeden z najnowocześniejszych systemów Informacji Pasażerskiej w Kraju.  Wdrożony system przyniósł wiele wymiernych korzyści, min: 

 • polepszenie jakości obsługi pasażerów poprzez wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, umożliwiającej podawanie rzeczywistej, a nie planowanej godziny odjazdu;
 • poprawę bezpieczeństwa w punktach przesiadkowych w wyniku podawania jednoznacznej informacji o miejscu odjazdu i czasie jaki do niego pozostał;
 • zdecydowaną poprawę stanu wykorzystania potencjału przewozowego przewoźników/przewoźnika realizujących usługi komunikacji miejskiej.

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews

System Informacji Pasażerskiej Czasu Rzeczywistego w Rybniku (SN nr 8, grudzień 2012)

System do pomiaru prędkości odcinkowej


Klient

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (CANNRD GITD)

Założenia

W marcu 2012 r. GITD ogłosiło przetarg na zawarcie umowy ramowej pn. „Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na określonym odcinku drogi na wyposażenie GITD w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.” Ostatecznie po ponad 2 latach od rozpoczęcia postępowania przetarg wygrała firma Sprint i podpisała umowę na dostawę i montaż 29 zestawów stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Wartość kontraktu to prawie 7,9 mln. zł brutto i jest to największy przetarg na dostawę stacjonarnych urządzeń rejestrujących w Polsce. Całkowite wdrożenie sytemu zostało określone na koniec października 2015 r.

Rozwiązanie

System odcinkowego pomiaru prędkości oferowany przez Sprint we współpracy z czeską firmą Camea jest jedynym, który spełnił rygorystyczne wymogi GITD. Wśród nich były min.:

 • konieczność uzyskania Zatwierdzenia Typu na prędkościomierz kontrolny w Głównym Urzędzie Miar. Sprint uzyskał decyzję Zatwierdzenia Typu w lipcu 2013 r. dzięki czemu nasz system Unicam Velocity, jako jedyny system odcinkowego pomiaru prędkości został dopuszczony do funkcjonowania w Polsce;
 • przejście testów jakościowo-funkcjonalnych w warunkach drogowych (w sierpniu 2014 r.), potwierdzających zarówno skuteczność urządzeń, jak i poprawną integrację z systemem zarządzania użytkowanym przez CANNRD GITD. Weryfikacja była prowadzona w Warszawie na ul. Przyczółkowej i obejmowała rejestrację min. 1200 pojazdów (w tym 800 w godzinach dziennych i 400 w nocy) oraz prawidłowe rozpoznanie:
  - numerów tablic rejestracyjnych (wykorzystując silnik ANPR) – na poziomie min. 85%;
  - kategorii pojazdu (osobowy, ciężarowy, autobus, jednoślad etc.) – na poziomie min. 90% (tylko w godzinach dziennych);
  - marki pojazdu - na poziomie min. 70% (tylko w godzinach dziennych).

W każdym z tych przypadków oferowany przez Sprint system przekroczył minimalne wymagania GITD.

Zasada działania prędkościomierza kontrolnego jest następująca:

 • kamery systemu wykrywają każdy pojazd wjeżdżający na odcinek pomiarowy (o długości od 100 m do 10 km);
 • oprogramowanie ANPR (automatycznego rozpoznania numerów tablic rejestracyjnych) odczytuje numery z tablic zarejestrowanych pojazdów na początku i na końcu odcinka pomiarowego (oprócz tablic specjalny algorytm rozpoznaje markę oraz kategorię pojazdu);
 • znając położenie tablic rejestracyjnych w miejscu i czasie, system oblicza czas przejazdu odcinka pomiarowego dla każdego wykrytego pojazdu;
 • zbyt krótki czas jazdy między punktem A (początkiem odcinka), a punktem B (końcem odcinka) oznacza przejazd danej trasy ze zbyt wysoką średnią prędkością;
 • w takim przypadku urządzenia bezobsługowo generują raport z wykroczenia (zestaw zdjęć, plik tekstowy z podstawowymi informacjami o wykroczeniu, ewentualnie krótkie nagranie wideo);
 • materiał z zarejestrowanego wykroczenia automatycznie trafia na serwer GITD, uprawnionej do użytkowania sytemu do odcinkowego pomiaru prędkości;
 • przeszkolony funkcjonariusz dokonuje obróbki materiału i generuje z niego raport z wykroczenia, wysyłany następnie do właściciela pojazdu.


Zadaniem oferowanych urządzeń jest rejestrowanie kierowców, którzy przekroczą średnią dopuszczalną prędkość na kontrolowanym odcinku drogi. Zaproponowane przez GITD fragmenty dróg mają od ok. 900 m do prawie 13 km długości i są zlokalizowane na terenie całego kraju (najwięcej, bo aż 9 w województwie mazowieckim).

Współpraca z GITD odbywa się wg. schematu ‘zaprojektuj i wybuduj’. Sprint jest odpowiedzialny za wszelkie uzgodnienia związane z instalacją urządzeń, min. z:

 • GDDKiA (na poziomie rejonów i oddziałów) jako zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych OPP – w zakresie uzyskania pozwoleń na posadowienie konstrukcji wsporczych (półbramownic i słupów) w pasie dróg krajowych;
 • Zakładami energetycznymi – min. w zakresie warunków technicznych na przyłączenie urządzeń do zasilania;
 • Policji – min. w obszarze uzgadniania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.


Równolegle do prowadzonych prac przygotowawczych i projektowych następuje integracja oprogramowania urządzeń rejestrujących z systemem rejestracji i obróbki wykroczeń w CANNRD GITD.

Efekt

Podstawowym zadaniem systemu będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na wskazanych odcinkach – poprzez trwałe i skuteczne zmniejszenie prędkości pojazdów (przewaga nad fotoradarem, który działa punktowo). Ponadto urządzenia mają dodatkowe zalety: 

 • analizują natężenie ruchu i dokonują automatycznej kategoryzacji pojazdów. Informacje te są przydatne szczególnie z punktu widzenia zarządcy drogi;
 • rozpoznawanie wszystkich tablic rejestracyjnych oraz marki pojazdu pomaga Policji przy filtrowaniu pojazdów skradzionych/poszukiwanych;
 • powodują regulowanie ruchu drogowego i poprawę jego płynności - zwiększenie przepustowości drogi o 20-25%;
 • zmniejszają zanieczyszczenie powietrza (spokojniejsza jazda – zgodnie z obowiązującym ograniczeniem prędkości to redukcja emisji spalin nawet o 30-50%);
 • nie powodują tzw. ‘efektu kangura’ (polegającego na gwałtownym hamowaniu przed i gwałtownym przyspieszaniu tuż za urządzeniem rejestrującym – np. fotoradarem);
 • nie istnieje urządzenie typu ‘antyradar’ zdolne do oszukania/zakłócenia pracy systemu odcinkowego pomiaru prędkości.


Mapka:
System do pomiaru prędkości odcinkowej
Rozlokowanie urządzeń rejestracyjnych – 33 odcinki dróg krajowych (w tym 4 rezerwowe).

Zdjęcia:
System do pomiaru prędkości odcinkowej

System do pomiaru prędkości odcinkowej
Sierpniowe testy systemu dla GITD,  ul. Przyczółkowa w Warszawie.

System urządzeń rejestrujących


Klient

Straże Miejskie i Gminne

Zarządy Dróg Miejskich

Założenia

Mając na względzie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (BRD) oraz zwiększenie komfortu ruchu drogowego w obszarze zabudowanym Sprint S.A. wdraża systemy urządzeń rejestrujących, zarówno w ramach prowadzonych projektów ITS (Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź), jak i w obszarze współpracy z miastami i gminami w ramach pojedynczych projektów BRD.
Proponowane rozwiązania są urządzeniami rejestrującymi – zgodnie z definicją z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, które w sposób automatyczny dokonują rejestracji niepożądanych zdarzeń w ruchu drogowym. W większości przypadków są to systemy oparte o wysokiej jakości kamery IP, wyposażone w inteligentną analizę obrazu (np. rozpoznanie koloru sygnalizacji świetlnej, wykrycie ruchu i kierunku poruszania się pojazdu) oraz biblioteki ANPR (oprogramowanie rozpoznające numery tablic rejestrujących). Od monitoringu różnią się przede wszystkim tym, że nie muszą być na bieżąco obsługiwane przez dedykowanego operatora, gdyż w sposób automatyczny i bezobsługowy rejestrują wybrane zdarzenia w ruchu drogowym (np. wjazd pod prąd, przejazd na czerwonym świetle, nieprawne korzystanie z buspasa), a następnie samoczynnie przesyłają materiał dowodowy na serwer odpowiedniej służby porządku publicznego (najczęściej straże miejskie/gminne).

Rozwiązanie

Działamy kompleksowo, oferując zróżnicowane produkty dopasowane do potrzeb konkretnej jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wśród oferowanych systemów znajdują się min.:
1. Stacjonarne urządzenia rejestrujące pojazdy niestosujące się do znaków sygnalizacji świetlnej. Obecnie w swojej ofercie posiadamy aż 6 rozwiązań o wysokiej skuteczności rejestracji, które oferujemy w zależności od potrzeb i możliwości Zamawiającego oraz specyfiki skrzyżowania objętego rejestracją. Większość systemów nie ingeruje w nawierzchnię jezdni (nie wymaga zatopienia pętli indukcyjnych), część z nich posiada także dodatkową opcję monitoringu wideo.
2. Zintegrowane urządzenia do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i prędkości punktowej. Obecnie oferujemy przede wszystkim 2 rodzaje sprzętu:

 • zintegrowane systemowo: samodzielny fotoradar i urządzenie rejestrujące przejazd na czerwonym świetle połączone ze sobą za pomocą oprogramowania i modułu integrującego;
 • zintegrowane fizycznie: pomiar prędkości i rejestracja przejazdu na czerwonym świetle w ramach jednej obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego.

3. Zintegrowane urządzenia do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle i prędkości odcinkowej (w określonych przypadkach, jeśli odcinek pomiarowy zaczyna się i kończy bramownicą sygnalizacji świetlnej).
4. Urządzenia rejestrujące pozostałe wykroczenia w ruchu drogowym, a w tym:

 • nieuprawnione korzystanie z buspasa;
 • wjazd pod prąd;
 • zatrzymanie/postój w miejscu niedozwolonym;
 • wjazd do obszaru wyłączonego z ruchu/o ograniczonym ruchu pojazdów;
 • pozostawanie w danej strefie parkingowej dłużej, niż jest to dopuszczalne;
 • całość działań związanych z rejestracją wykroczeń i przesłaniem ich na serwer Straży jest całkowicie zautomatyzowana i zoptymalizowana, a czas obróbki materiału i ujawnienia wykroczenia ograniczony do minimum.


Efekt

Wdrażanie systemów opartych na urządzeniach rejestrujących znacząco ogranicza przypadki patologicznych zachowań kierowców, przez co znacznie przyczynia się do ograniczenia ilości wypadków drogowych oraz ich tragicznych skutków. Ponadto oferowane rozwiązania  usprawniają poruszanie się w obszarze miejskim wszystkim uczestnikom ruchu drogowego oraz wyraźnie ułatwiają pracę zarządców dróg i służb porządku publicznego.

System monitoringu wizyjnego Warszawy


Klient

Urząd Miasta Warszawy

Komenda Stołeczna Policji

Założenia

W 2002 roku Urząd Miasta Warszawy zlecił budowę systemu monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy. W kolejnych latach, system był wielokrotnie rozbudowywany (na zlecenie Urzędu Miasta oraz Komendy Stołecznej Policji) o nowe punkty kamerowe pracujące w oparciu o transmisję obrazu w sieci światłowodowej oraz z wykorzystaniem wybudowanej na potrzeba systemu monitoringu wizyjnego sieci połączeń radiowych. System został zmodernizowany i rozbudowany o nowe centra oglądowe pracujące w technologii sieciowej, jednocześnie zapewniono pełną integrację nowych punktów kamerowych i nowych centrów oglądowych z rozwiązaniami wdrożonymi w pierwszych etapach budowy systemu.
Od 2003 roku system monitoringu wizyjnego obsługuje Zakład Obsługi Systemu Monitoringu.  

Rozwiązanie

W pierwszym etapie budowy systemu monitoringu wizyjnego Sprint zainstalował 96 kamer i wybudował 110 km linii światłowodowych. W kolejnych etapach rozbudowy system rozszerzono ok. 190 km sieci światłowodowej i 154 kamery, zintegrowano z systemem monitoringu metra warszawskiego, w którym pracuje 121 kamer, wybudowano 68 kamer z transmisją w systemie radiowym. Obecnie w systemie monitoringu wizyjnego m.st. Warszawy dostępnych jest ponad 400 kamer, które obserwuje 60 operatorów pracujących w 18 centrach nadzoru zlokalizowanych w komendach rejonowych i komisariatach policji, Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zakładzie Obsługi Systemu Monitoringu oraz we wspólnym centrum operacyjnym w Komendzie Stołecznej Policji.

Efekt 

Warszawa posiada integrujący wiele technologii, nowoczesny system monitoringu wizyjnego.
Dzięki temu stolica uzyskała:

 • skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa;
 • możliwość obserwacji i rejestracji zdarzeń 24h/dobę;
 • możliwość szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zdarzenia;
 • możliwość wykorzystania zarejestrowanych materiałów w postępowaniu operacyjnym służb dochodzeniowych oraz jako dowód w postępowaniu sądowym.

Dzięki specjalnie dobranym obudowom i uchwytom istnieje możliwość instalacji kamer na elewacji istniejących obiektów, na istniejących i nowych słupach kamerowych, na innych konstrukcjach wsporczych: np. słupach trakcyjnych, wysięgnikach sygnalizacji świetlnej, słupach oświetlenia ulicznego, itp.
 
W 2010 roku Sprint zakończył realizację projektu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Gdyni. 

W wyniku realizacji projektu rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego Gdyni na ulicach miasta pracuje 117 (17 istniejących i 100 nowych) nowoczesnych, szybkoobrotowych, dzienno-nocnych kamer, za pomocą których sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta. Nowe kamery zainstalowane zostały w granicach administracyjnych Gdyni, w lokalizacjach wytypowanych przez Policję i Straż Miejską. Przy realizacji inwestycji wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu telekomunikacji i informatyki. Do celów transmisji obrazów z kamer wybudowano zaawansowany system transmisji radiowej, który składa się z ośmiu stacji bazowych LMDS (ang. Local Multipoint Distribution Services), połączonych siecią radiolinii o przepustowościach rzędu 40 – 372 Mbps. System pracuje w zarezerwowanych pasmach częstotliwości, nad którymi nadzór sprawuje Urząd Komunikacji Elektronicznej, dzięki czemu jest on odporny na zakłócenia i próby nieautoryzowanego dostępu. Architektura systemu i jego nadmiarowość pozwala na rozbudowę systemu poprzez budowę nowych punktów kamerowych, nowych punktów oglądowych lub centrów oglądowych.

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego Gdyni


Klient

Urząd Miasta Gdyni

Założenia

W 2008 roku Urząd Miasta Gdyni w toku postępowania przetargowego, wyłonił firmę Sprint jako wykonawcę rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego. Dotychczasowy system składający się z 17 zainstalowanych kamer, miał zostać zmodernizowany i rozbudowany o 100 kamer oraz nowe centrum oglądowe zlokalizowane w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni. Dodatkowo projekt zakładał budowę serwerowni wraz z niezbędnym wyposażeniem do transmisji i archiwizacji obrazu, modernizację lokalnego centrum oglądowego, budowę niezbędnego systemu łączności światłowodowej i radiowej.
Obecny etap rozbudowy systemu monitoringu został oddany do użytku w sierpniu 2010r.  

Rozwiązanie

Przy realizacji inwestycji zostały wykorzystane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z zakresu telekomunikacji i informatyki. Do przesyłu obrazów z kamer został zbudowany zaawansowany system szerokopasmowej transmisji radiowej. System pracuje w licencjonowanych pasmach częstotliwości, nad którymi nadzór sprawuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jest on odporny na  ewentualne zakłócenia pochodzące od innych nadawców.
Obecnie w skład systemu monitoringu wizyjnego Gdyni wchodzi ponad 100 nowoczesnych, szybkoobrotowych, kolorowych kamer, za pomocą których sprawowany jest nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców miasta.
Wybór ilości i lokalizacji stacji bazowych systemu LMDS podyktowany był optymalizacją pokrycia sygnałem radiowym terenu, na którym zainstalowano punkty kamerowe. Konfiguracja poszczególnych stacji bazowych uwzględnia wymaganą pojemność sektorów, ich zasięg oraz wzajemne oddziaływanie. Sieć szkieletowa łącząca stacje bazowe systemu LMDS WalkAir3000 firmy Alvarion oparta została na rozwiązaniu radioliniowym Eclipse firmy HarrisStratex Networks.
Architektura systemu i jego nadmiarowość pozwala na dalszy rozwój systemu monitoringu.

Efekt
 
Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni, w całości wykonana przez firmę Sprint, jest największym i najnowocześniejszym przedsięwzięciem tego typu w Polsce, w którym do przesyłu obrazów z kamer wykorzystuje się aktualnie najbardziej złożony system transmisji radiowej specjalnie zaprojektowany do takich celów.

Dzięki temu Gdynia uzyskała:

 • skuteczne narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa;
 • możliwość obserwacji i rejestracji zdarzeń 24h/dobę;
 • możliwość szybkiego reagowania w momencie wystąpienia zdarzenia;
 • zintegrowany system z możliwością szybkiej jego rozbudowy.

Projekt systemu TRISTAR


Klient

Metropolia Trójmiejska

Założenia

Trójmiejski samorząd rozpoczyna budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR, jednego z największych tego typu w Polsce. Wdrożenie systemu ma usprawnić lokalny transport, poprawić organizację ruchu i jego bezpieczeństwo, dostarczyć użytkownikom dróg szybkiej informacji o warunkach na drodze, środkach komunikacji, rozkładach jazdy, korkach i objazdach, miejscach parkingowych, a także zapewnić służbom miejskim aktualny obraz sytuacji na drogach, poinformować o wypadkach i wykroczeniach oraz polepszyć nadzór nad pojazdami komunikacji miejskiej. W efekcie system TRISTAR powinien skrócić czas przejazdu, poprawić komfort podróżowania, zachęcić do korzystania z publicznych środków transportu, a w konsekwencji zmniejszyć zatłoczenie i zredukować emisję dwutlenku węgla. Wartość inwestycji opiewa na ponad 184 mln zł, z czego 85% pochodzi z dotacji UE. Budowa systemu będzie oparta na dokumentacji projektowej opracowanej przez Sprint S.A. we współpracy z firmą Budinfo.

Rozwiązanie

Projekt systemu TRISTAR, z racji swej złożoności, dużego zakresu i różnorodności technologicznej, powstawał przy udziale kilkunastu współpracujących ze sobą zespołów projektowych, złożonych z najlepszych specjalistów firmy Sprint w dziedzinie telekomunikacji, informatyki, systemów teletransmisyjnych, monitoringu, zasilania, systemów zarządzania ruchem.

Mówiąc o skali projektu TRISTAR, można przytoczyć kilka robiących wrażenie liczb:

 • liczba opracowań projektowych przekroczyła 9.200 szt., w tym 1.200 kosztorysów;
 • do obłożenia i opakowania projektu zużyto 343 duże kartony archiwizacyjne oraz 2.225 segregatorów;
 • łączna objętość dokumentacji wyniosła 19,2 m3;
 • ułożenie w jeden ciąg wszystkich zaprojektowanych kabli pozwoliłoby połączyć Gdańsk z Berlinem (496 km), a analogiczne ułożenie wszystkich rur kanalizacji teletechnicznej – licząc mikrokanalizację jako jedną rurę, a nie sumę mikrorurek – połączyłoby Gdańsk z Poznaniem (329 km). Natomiast zaprojektowana do odtworzenia nawierzchnia drogowa w postaci płyt chodnikowych, bruku i asfaltu (bez trawników) pokryłaby powierzchnię prawie 9 boisk piłkarskich (ponad 6 hektarów!).

Znamienne jest również to, że z powodu zbyt dużych gabarytów dokumentacja projektowa nigdy nie była zgromadzona w całości w jednym pomieszczeniu i do klienta była przewożona etapowo – samochodami ciężarowymi – oddzielnie do Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Dokumentacja systemu TRISTAR składa się z:

 • projektów budowlanych zawierających wszystkie wymagane do pozwolenia na budowę decyzje, opinie, sprawdzenia i uzgodnienia, wydane przez lokalne urzędy, zarządy dróg, instytucje branżowe oraz właścicieli nieruchomości;
 • projektów branżowych dla każdego węzła i każdej z 21 projektowanych branż;
 • specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
 • przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;
 • projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia inwestycji.


W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano budowę infrastruktury na 129 głównych węzłach drogowych Trójmiasta i wzdłuż łączących je ciągów komunikacyjnych oraz w 17 tzw. punktach wyniesionych, leżących poza skrzyżowaniami. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę:

 • 136,9 km kanalizacji teletechnicznej (od jednego do ośmiu otworów na poszczególnych odcinkach – łącznie 220,4 kmo);
 • 108,2 km mikrokanalizacji (757,4 kmo);
 • 147,8 km kabli światłowodowych (w tym 87,2 km jednomodowych i 60,6 km wielodomowych);
 • 66,4 km kabli zasilających;
 • 6,8 km kabli skrętkowych;
 • 5,5 km kabli koncentrycznych;
 • 269,7 km pozostałych kabli sterujących, łączących poszczególne urządzenia projektowanego systemu;
 • 49 szybkoobrotowych kamer z zoomem optycznym, montowanych w punktach nadzoru wizyjnego;
 • 123 przełączników sieciowych w lokalnych węzłach transmisyjnych i centrach sterowania;
 • 143 szafek pomiarowo-zasilająco-teleinformatycznych;
 • 2.226 sygnalizatorów ulicznych (w tym świetlnych i dźwiękowych);
 • 9 stacji pogodowych, informujących o warunkach klimatycznych panujących na drodze;
 • 35 fotorejestratorów przejazdu na czerwonym świetle (w tym kamery do rozpoznawania tablic);
 • 26 rejestratorów przekroczenia prędkości;
 • 194 rejestratorów pomiaru ruchu, umożliwiających zapis min. kierunku i prędkości jazdy, ilości i długości pojazdów, odstępów między pojazdami – na podstawie sygnałów z pętli indukcyjnych i obrazów z kamer;
 • 11 tablic informacji parkingowej, przekazujących dane o kilku parkingach jednocześnie;
 • 32 znaków informacji parkingowej informujących o liczbie wolnych miejsc parkingowych na danym parkingu;
 • 160 tablic informacji pasażerskiej, wyświetlających numer środka komunikacji, nazwę przystanku końcowego i czas odjazdu;
 • 22 terminali informacji pasażerskiej w postaci infokiosków dostarczających szczegółowe informacje o środkach komunikacji, rozkładach jazdy, a instalowanych w miejscach o dużej koncentracji ruchu podróżnych, takich jak dworce, centra handlowe itp.;
 • 15 tablic zmiennej treści do przekazywania informacji o sytuacji na drodze, korkach i objazdach;
 • 17 wysokich konstrukcji bramowych o łącznej rozpiętości 302m;
 • 203 wysokich konstrukcji wysięgnikowych;
 • 394 masztów niskich;
 • 2 centra sterowania ruchem (w Gdańsku i Gdyni), wyposażonych w 14 stanowisk operacyjnych, wielkoformatowe ściany graficzne, klimatyzowane serwerownie z systemem gaszenia i przeciwzalewowym, macierze dyskowe i biblioteki taśmowe o dużych pojemnościach.

Efekt

W kilkunastoletniej historii biura projektowego Sprint był to największy pod względem zakresu i wartości (4,2 mln zł netto) projekt obejmujący wyłącznie dokumentację techniczno-budowlaną. Duży zakres rzeczowy, ilość i współzależność poszczególnych branż projektu, dziesiątki instytucji opiniujących, setki uzgodnień, niestabilne otoczenie zewnętrzne w postaci kilkudziesięciu powiązanych i ciągle zmienianych miejskich projektów infrastrukturalnych związanych z EURO 2012, a także niełatwe okoliczności formalno-prawne i administracyjno-urzędnicze, wymagały wyjątkowo sprawnego zarządzania projektem i doskonałej koordynacji przedsięwzięcia.

Monitoring wizyjny w Kędzierzynie-Koźlu


Klient

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Założenia

Przedsięwzięcie inwestycyjne w systemie „projektuj i wybuduj” w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta, etap I”.

Rozwiązanie

W pierwszym etapie obejmującym modernizację istniejących oraz budowę dodatkowych 15 punktów kamerowych Sprint wykonał m.in.:

 • projekty światłowodowe i energetyczne
 • przyłącza energetyczne
 • sieć światłowodową
 • budowę 12 nowych punktów kamerowych (kamery PTZ)
 • budowę 3 nowych punktów kamerowych (kamery stałopozycyjne)
 • modernizację 4 istniejących punktów kamerowych  (kamery PTZ)
 • dostawę licencji oprogramowania do zarządzania obrazem z kamer monitoringu miejskiego
 • adaptację pomieszczenia pełniącego funkcję centrum nadzoru monitoringu miejskiego i wyposażenie go w niezbędną infrastrukturę i sprzęt
 • instalację systemu radiowego

Efekt

Straż Miejska w Kędzierzynie-Koźlu otrzymała sprawne narzędzie pracy oparte na niezawodnej platformie zarządzającej obrazem z kamer oraz kamery IP, a także nowoczesne centrum oglądowe dostosowane do pracy całą dobę.

Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews

Monitoring wizyjny w Kędzierzynie-Koźlu (SN nr 22, luty/marzec 2018)

SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni


Klient

Urząd Morski w Gdyni

Założenia

W 2003 roku Urząd Morski w Gdyni wyraził zapotrzebowanie na narzędzie umożliwiające wymianę informacji pomiędzy UM a innymi jednostkami.

Rozwiązanie

Sprint wygrał przetarg i bazując na autorskim rozwiązaniu VIZAN opracował narzędzie do wymiany informacji dot. bezpieczeństwa żeglugi. System ten pełni funkcję platformy dystrybucji informacji pomiędzy służbami operacyjnymi współpracującymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa morskiego. Dystrybucja informacji odbywa się pomiędzy Centrum Operacji Morskich MW RP, Służbą Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych BHMW oraz Centrum Nadzoru Radiolokacyjnego MOSG oraz jest rozszerzana o kolejnych użytkowników, w tym Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, MRCK SAR, Centra Zarządzania Kryzysowego Wojewodów, morską grupę mobilną Izby Celnej, a następnie kapitanaty portów i komórki specjalistyczne w Urzędach Morskich.

Efekt

SWIBŻ organizuje i porządkuje wymianę informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez sieć teleinformatyczną oraz zapewnia obsługę zdarzeń według ISPS Code. Korzystający z programu definiuje typy zdarzeń i opisuje procedury postępowania z poszczególnymi typami (obsługę zdarzeń). Nowe zdarzenia mogą być inicjowane przez operatorów („ręcznie”) lub też automatycznie na skutek odczytu danych pomiarowych z urządzeń, odczytu danych z innych systemów czy baz danych. Po pojawieniu się nowego zdarzenia jest ono przez system obsługiwane zgodnie z procedurą zdefiniowaną dla danego typu zdarzeń, np. wysyłane są powiadomienia do odpowiednich osób, system oczekuje na zapisanie odpowiednich decyzji itp.

System korzysta z następujących danych:

 • strumień AIS z bałtyckich i światowych stacji brzegowych oraz z satelitarnego źródła AIS,
 • ostrzeżenia nawigacyjne oraz Wiadomości Żeglarskie pochodzące z BHMW,
 • prognozy pogody opracowane w IMGW,
 • informacje z Rejestru Statków Lloyda,
 • zgłoszenia odebrane bezpośrednio przez operatorów poszczególnych służb,
 • dane hydro-meteo z czujników automatycznych .

System jest przetestowany w zakresie wymiany informacji z SafeSeaNet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

System był nagradzany na wielu krajowych i zagranicznych imprezach branżowych.

SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni SWIBŻ - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni

SOFIT On-line - wdrożenie dla Sprint Telekom S.A.


Klient

Telekom Usługi S.A.

Założenia

Dostarczenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego monitorowanie i pełne zarządzanie flotą pojazdów oraz zleceniami monterskimi.

Rozwiązanie

System VIZAN SOFIT On-line zapewnia kompleksową obsługę monitoringu, planowania i raportowania działalności związanej z wykonywaniem zleceń przez monterów i serwisantów. Wspomaga on również Pion Logistyki w zagadnieniach związanych z zarządzaniem flotą samochodową – ubezpieczenia, naprawy, przeglądy. Rozwinięty moduł zestawień i raportów pozwala na analizę danych historycznych i ciągłe udoskonalanie sposobu pracy monterów, co skutkuje minimalizacją kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Jednocześnie VIZAN SOFIT On-line wspomaga ochronę antykradzieżową pojazdów. Zostało to dwukrotnie docenione dofinansowaniem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.:

 • 2010 r. – dofinansowanie PZU S.A. na zakup urządzeń lokalizacyjnych do 92 pojazdów;
 • 2011 r. – dofinansowanie PZU S.A. na oprogramowanie do monitorowania floty pojazdów. 

Efekt

 • oszczędności spowodowane mniejszym zużyciem paliwa oraz ograniczeniem komunikacji telefonicznej;
 • optymalizacja czasu realizacji zleceń dzięki widocznej pozycji dostępnych monterów;
 • przyspieszenie działań formalnych związanych z pojazdami (ubezpieczenia, naprawy, przeglądy);
 • ciągły rozwój funkcjonalny i wdrażanie nowych technologii.


Praktyczne zastosowanie nowych technologii:

 • dedykowane urządzenia lokalizacji;
 • integracja z czujnikami pojazdów;
 • integracja technologii GPS/GPRS/GSM;
 • wykorzystanie wiadomości tekstowych SMS do komunikacji;
 • wykorzystanie map cyfrowych.


Przykładowe zastosowanie systemu:

 • przedsiębiorstwa serwisujące urządzenia;
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową;
 • przedsiębiorstwa komunikacyjne;
 • firmy kurierskie;
 • służby miejskie i kryzysowe.

DART - wdrożenie dla służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych


Klient

Urząd Miasta Olsztyna, Straż Miejska w Olsztynie, Straż Miejska Miasta Lublin, Straż Miejska w Gdańsku, Straż Miejska w Gdyni, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdyni, Straż Miejska w Białymstoku, Straż Miejska w Ostródzie, Straż Miejska w Poznaniu

Założenia

Dostarczenie zintegrowanego systemu informatycznego DART wspomagającego pracę służb ratunkowych, kryzysowych i dyspozytorskich w celu optymalizacji pracy.

Rozwiązanie

System DART powstał, aby wspomagać służby miejskie i ratunkowe w ich codziennej pracy. System pozwala na koordynację działań porządkowych i ratowniczych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń, obsługi zdarzeń, dysponowaniem i zarządzaniem zespołami będącymi w terenie, a także przetwarzania danych pochodzących z terenu. System działa w czasie rzeczywistym dzięki pracy on-line. Dyspozytor na jednym ekranie może zobaczyć wszystkie siły i środki, którymi dysponuje, wraz z ich aktualnym położeniem i statusem. System zapewnia również wsparcie procesów administracyjnych, w tym planowanie grafików, rozliczanie czasu pracy czy zarządzenie magazynem. Dzięki gromadzonym danym istnieje możliwość tworzenia oraz generowania szeregu raportów i zestawień.
System DART ma wpływ nie tylko na użytkujących go na co dzień pracowników, ale także na jakość życia mieszkańców. Dzięki wdrożeniu systemu, mieszkańcy mogą liczyć na szybszą obsługę zgłoszeń.
System DART działa w oparciu o system operacyjny Linux, języki skryptowe PHP, Perl, JavaScript, języki kompilowane C++, QT, ActionScript oraz bazę danych MySQL.

Efekt

 • Skrócenie czasu obsługi zgłoszeń wraz ze wskazaniem pracowników realizujących zgłoszenie, będących w terenie;
 • Obniżenie kosztów obsługi;
 • Pełna archiwizacja danych;
 • Możliwość monitorowania dokładnego położenia pracowników będących w terenie;
 • Szybki dostęp do informacji o zdarzeniach, odholowaniach, blokadach, czy imprezach;
 • Możliwość monitorowania czasu obsługi zgłoszeń.

Miasta, które wybrały system DART:

•    Lublin
•    Olsztyn
•    Kwidzyn
•    Kielce
•    Ełk
•    Chorzów
•    Gdańsk
•    Gdynia
•    Białystok
•    Łódź
•    Poznań

Przykładowe zestawienie obsługiwanych służb: 
Centrum Zarządzania Kryzysowego, Dyżurny Miasta, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Centrum Monitoringu, Policja, Pogotowie, Wydział Finansów i Podatków Urzędu Miasta, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Spraw Obywatelskich UM, Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni.
Inne możliwe: dysporzytorzy, operatorzy, służby monitoringu i nadzoru.

Przykładowe zrzuty z ekranu DART:

DART - wdrożenie dla służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych

DART - wdrożenie dla służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych

DART - wdrożenie dla służb ratunkowych, miejskich i kryzysowych

NLESIS – wdrożenie dla Litewskiej Administracji Bezbieczeństwa Żeglugi


Klient

Litewska Administracja Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. The Lithuanian Maritime Safety Administration)

Założenia

Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie informatycznego systemu monitoringu ruchu statków oraz integracja z europejskim systemem SafeSeaNet EMSA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego).

Rozwiązanie

System NLESIS (akronim litewskiej nazwy projektu: Nacionalinės Laivų Eismo Stebėsenos Informacinės Sistemos) jest litewską krajową platformą informatyczną administracji morskiej zintegrowaną z europejskim informatycznym systemem wymiany informacji (SafeSeaNet) i składa się z kilku systemów będących jego komponentami, m.in. systemu nadzoru ruchu statków (VTS) czy systemu automatycznej identyfikacji statków (AIS).

Efekt

Dzięki monitorowaniu i pozyskiwaniu informacji o ruchu statków i jego zagrożeniach, udostępnianiu danych odpowiednim służbom oraz komputerowej wymianie informacji z pozostałymi państwami Unii Europejskiej zwiększa się poziom bezpieczeństwa morskiego oraz ochrony na obszarach morskich Unii Europejskiej.

VHF over IP - wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni


Klient

Urząd Morski w Gdyni

Założenia

Celem realizacji systemu VHFoverIP było stworzenie autonomicznego narzędzia nie wchodzącego w skład innych systemów informatycznych oraz podniesienie standardu pracy Operatorów VHF przez zastosowanie nowoczesnych,ergonomicznych technologii. Wdrożenie nowego systemu nastąpiło w 2008 roku.

Rozwiązanie

System VHF over IP oparty jest na infrastrukturze IT wyposażonej w aplikacje, której moduły rozproszone są na poszczególnych jej elementach. W ramach wdrożenia został przekazany i uruchomiony system umożliwiający zarządzanie transmisją radiową w paśmie VHF.

Efekt

System VHF over IP zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo ruchu morskiego na akwenach morskich umożliwiając komunikację w paśmie VHF ze statkami na Zatoce Gdańskiej. Obszar całego akwenu zatoki jest pokryty zasięgiem komunikacji VHF poprzez stacje nadawczo-odbiorcze ulokowane w Helu, Gdyni, Gdańsku i Krynicy Morskiej. 
Zaletą systemu VHF over IP jest przede wszystkim pewny przesył informacji z wyniesionych stacji nadawczo-odbiorczych poprzez łącza teleinformatyczne (IP) do służb dyżurnych ulokowanych w dużym oddaleniu od tych radiostacji: w Centrum Bezpieczeństwa Morskiego oraz Kapitanatach Portu.
Ujednolicony system VHFoIP może pokryć zasięgiem całe polskie wybrzeże. Wówczas upoważniony operator VHF będąc w dowolnej lokalizacji mógłby prowadzić korespondencję z każdym statkiem znajdującym się w zasięgu wybranej stacji VHF wzdłuż Wybrzeża. Dzięki temu rozwiązaniu wszystkie stacje nadawczo-odbiorcze mogą być połączone w jedną sieć i stworzyć ogólnopolski system nawodnej komunikacji VHF.
System VHFoIP obsługuje nie tylko radia z zakresu VHF. Możliwe jest włączenie do systemu nadajników/odbiorników na pasma MF/HF tworząc dzięki temu profesjonalny kompleksowy system łączności na strefy morskie A1 i A2.
System komunikacji w paśmie VHF można implementować do różnych służb bezpieczeństwa, np. Policji, Straży Miejskiej czy służb dyspozytorskich innych branż: energetyka, przemysł, koleje, transport etc.
 

LTE dla K-PSI


Klient

Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. (K-PSI)

Założenia

Firma Sprint zrealizowała na zlecenie Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. (K-PSI) inwestycję „Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt został zrealizowany w terminie 14 miesięcy – w okresie od października 2014 r. do listopada 2015 r. Został odebrany przez Zamawiającego w grudniu 2015 r.

Realizacja inwestycji polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych oraz budowie infrastruktury aktywnej sieci radiowej – transportowej i dostępowej LTE.

Zamówienie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.

Rozwiązanie

W ramach inwestycji zostało zaprojektowanych i wybudowanych 38 stacji bazowych (BTS) systemu LTE na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. 4 stacje BTS zostały zlokalizowane na istniejących punktach wysokościowych - na dachach budynków w Toruniu, Bydgoszczy i Świeciu (wraz ze stalowym masztem kratownicowym o wysokości 16 m) oraz na kominie elektrociepłowni w Inowrocławiu. Na potrzeby utworzenia pozostałych stacji bazowych zostały zaprojektowane i wybudowane 34 wieże strunobetonowe o wysokości 46 m wraz z infrastrukturą oraz 16 szt. kontenerów telekomunikacyjnych wraz z wyposażeniem (przyłączami energetycznymi, siłowniami telekomunikacyjnymi z bateriami akumulatorów, klimatyzacją, ogrzewaniem, systemami alarmowymi, systemami zdalnego nadzoru BMS), 25 szt. telekomunikacyjnych szaf zewnętrznych wyposażonych w siłownie telekomunikacyjne z bateriami akumulatorów oraz systemy zdalnego nadzoru BMS. W sumie zostały zainstalowane i uruchomione przez Sprint 142 sektory stacji bazowych LTE. Łącznie zostało wybudowanych lub zmodernizowanych 45 obiektów telekomunikacyjnych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Wybudowane stacje bazowe systemu LTE zostały dołączone do węzłów szkieletowych regionalnej sieci K-PSI za pomocą przyłączy światłowodowych lub za pomocą łączy radioliniowych zrealizowanych z wykorzystaniem radiolinii klasy operatorskiej pracujących w pasmach licencjonowanych.

W ramach projektu zostały wybudowane przyłącza światłowodowe w 13 miejscowościach, o łącznej długości 27,5 km, wykonane w technologii mikrokanalizacji oraz tradycyjnych kabli światłowodowych w kanalizacji teletechnicznej.

Podczas realizacji projektu Sprint wykonał instalację 25 łączy radioliniowych o przepływnościach od 150 Mb/s do 400 Mb/s full-duplex (tryb pracy FDD) dla dołączenia stacji bazowych do sieci K-PSI. Ponadto zostało zainstalowanych i uruchomionych 14 łączy radioliniowych o przepływnościach powyżej 200 Mb/s w celu podłączenia 14 szpitali do regionalnej sieci K-PSI.

W ramach projektu wykonano remont i modernizację pomieszczeń na potrzeby budowy centrum zarządzania i monitorowania sieci – serwerowni CPD oraz akumulatorowni w budynku K-PSI w Toruniu. Serwerownię CPD wyposażono w system zasilania gwarantowanego UPS wraz z bateriami akumulatorów, system klimatyzacji i wentylacji, system sygnalizacji pożaru, system gaszenia gazem, system kontroli dostępu, monitoring CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu, system monitoringu BMS, szafy serwerowe, szafę krosową, system okablowania strukturalnego serwerowni (światłowodowe i miedziane), rozdzielnicę główną systemu zasilania wraz z SZR. Serwerownia została zasilona z dwóch niezależnych przyłączy energetycznych. W serwerowni Sprint zainstalował i uruchomił centralny system zarządzania siecią dostępową NMS (CORE LTE) oraz system zarządzania radiową siecią transportową.

Ponadto w ramach projektu dostarczono do K-PSI routery brzegowe na potrzeby modernizacji styku BGP w sieci K-PSI, pasywne urządzenia transmisyjne CWDM dla modernizacji połączeń światłowodowych w 3 relacjach, 3 serwery Blade i macierz dyskową, oprogramowanie wirtualizacyjne, oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie do pracy w środowisku wieloosobowym. Sprint dostarczył do K-PSI 1500 szt. CPE – terminali abonenckich systemu LTE oraz 75 szt. urządzeń Hot-Spot.

Na poniższej mapie zostały zaznaczone lokalizacje zrealizowanych w ramach projektu stacji BTS i radiolinii sieci transportowej.

LTE dla K-PSI

Efekt

Efektem realizacji projektu jest wybudowana na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sieć szerokopasmowa w standardzie LTE zapewniająca jednostkom administracji publicznej, instytucjom podległym samorządom, podmiotom gospodarczym z terenu województwa oraz mieszkańcom na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, dostęp do szerokopasmowego Internetu, możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie przez K-PSI.

System radiowej transmisji danych dla Straży Granicznej


Klient

Komenda Główna Straży Granicznej

Założenia

Szybka realizacja niezawodnego radiowego Systemu Transmisji Danych na potrzeby Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN).

Rozwiązanie

Sprint wdraża w Straży Granicznej radiowy system transmisji danych. Rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu urządzeń transmisji radiowej Motorola Canopy OFDM Backhaul serii PTP600. Mimo, że system pracuje w nielicencjonowanym paśmie 5,4 GHz, dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań technicznych firmy Motorola gwarantuje wysoką jakość transmisji i wyjątkową odporność na zakłócenia.
System radiowej transmisji danych dla Straży Granicznej
 

Efekt

Za pomocą radiowemu Systemowi Transmisji Danych Straż Graniczna realizuje połączenia obiektów wchodzących w skład Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich (ZSRN). System łączy w jedną sieć następujące rodzaje obiektów: dwa Centralne Ośrodki Nadzoru – główny i zapasowy (CON/ZCON), Dywizjonowe i Lokalne Ośrodki Nadzoru (DON/LON), oraz Posterunki Obserwacyjne (PO). W skład systemu wchodzą 42 łącza radioliniowe punkt-punkt łączące 29 obiektów ZSRN i 11 obiektów stanowiących punkty pośredniczące. System zapewnia dwukierunkową transmisję danych, zapewniając zagregowaną przepływność 100 Mbit/s w osi głównej oraz 30 Mbit/s w odczepach.

Sprint poza dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu transmisji danych wraz z oprogramowaniem systemu zarządzania, zapewnia dokumentację eksploatacyjno-techniczną, szkolenia oraz 36-miesięczny serwis i wsparcie techniczne.

Bezprzewodowy dostęp do Internetu dla mieszkańców Gminy Dobre


Klient

Gmina Dobre

Założenia

W 2010 roku Gmina Dobre, w ramach projektu: ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”, zleciła budowę systemu bezprzewodowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy.  Projekt swoim zasięgiem objął 120 gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie całej gminy.

Rozwiązanie

W pierwszy etapie realizacji projektu (do końca 2010 roku) zrealizowano cześć dotyczącą organizacji CPD oraz dostawę 120 zestawów komputerowych. CPD  zostało wyposażone w serwery, KVM, zasilanie UPS, system zarządzania urządzeniami WiMAX i WiFi oraz systemy zabezpieczeń klasy UTM z centralnym systemem analizy bezpieczeństwa. 
W drugim etapie (styczeń-wrzesień 2011 roku) zrealizowany został szkielet sieci oparty na technologii WiMAX  i radioliniach. Wybudowane zostały 2 stacje RBS, 17 terminali CPE i 2 radiolinie. Terminale CPE stanowią jednocześnie stacje bazowe dla sieci WiFi , w ramach której zorganizowana została  „ostatnia mila”. Wybudowana infrastruktura obecnie jest wykorzystywana do świadczenia usługi dostępu do Internetu dla wybranych rodzin na terenie całej gminy, jednak technicznie przygotowana do zapewnienia dodatkowo funkcjonalności sieci hot spotów, zasięgiem obejmującej większość obszaru gminy. 

Efekt 

Gmina Dobre zapewniła dostęp do Internetu obywatelom, którzy do tej pory byli wykluczeni cyfrowo.

Gmina Dobre zyskała:

 • narzędzie do przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu;
 • możliwość użycia skutecznego narzędzie w postaci hot spotów, które pomogą w  promowaniu gminy i zapewnią dostęp do Internetu mieszkańcom i turystom.

System telekomunikacyjny Siemens


Klient

Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne (Centrum Medycyny Inwazyjnej)

Założenia

Realizacja bezpiecznego i niezawodnego systemu komunikacji głosowej dla pracowników oraz pacjentów szpitala. 

Rozwiązanie

Sprint dostarczył oraz wdraża w nowobudowanym szpitalu CMI system komunikacji głosowej w oparciu o serwer telekomunikacyjny Siemens HiPath 4000. System pracuje w pełnej redundancji gwarantując niezawodność działania na poziomie 99,99%. System zaprojektowany został do obsługi ponad 1300 abonentów przewodowych oraz ponad 300 abonentów bezprzewodowych (DECT).
Elementem systemu jest serwer DAKS umożliwiający szybkie i proste przygotowanie meldunków alarmowych i powiadomień, które następnie są przesyłane do wielu abonentów wewnętrznych i zewnętrznych centrali bez potrzeby opuszczania choćby jednego miejsca pracy.
Kolejną składową wyposażenia jest zintegrowany system łączności bezprzewodowej (DECT). Architektura systemu i transmisja cyfrowa oparta na standardzie DECT gwarantują swobodna łączność w budynkach oraz ich otoczeniu. W systemie przewidzianych zostało ponad 60 stacji bazowych DECT oraz ponad 300 słuchawek bezprzewodowych. 

System telekomunikacyjny Siemens

 
Platforma HiPath 4000 jako podstawa rozwiązań otwartej komunikacji

Efekt

Wdrożenie niezawodnego systemu komunikacji głosowej dla 1600 abonentów przewodowych i bezprzewodowych. Zintegrowany system DECT zapewnia mobilność i dostępność niezależnie od miejsca przebywania osób odpowiedzialnych  za szybkie podejmowanie decyzji, oraz personelu i pacjentów Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Speech Analytics w Call Center


Klient

Logisfera 33 sp. z o.o.

Założenia:

Uzyskanie przewagi nad konkurencją często zależy od tego, czy firma potrafi dostosować się do nowych wymagań rynku szybciej i w sposób bardziej widoczny niż inne. W tym celu musi mieć dostęp do odpowiednich informacji, a przecież nikt nie potrafi powiedzieć o firmie więcej niż jej klienci. Zaawansowane funkcje rozwiązania Verint Speech Analytics pomagają w wyszukaniu wartościowych informacji wśród tysięcy, a nawet milionów rozmów z klientami. Dzięki temu firma może szybko reagować na zmiany wymagań.

Rozwiązanie:

Wyszukiwanie, analizowanie i wykorzystywanie zebranych informacji.

Rozwiązanie Verint Speech Analytics w konfiguracji standardowej oferuje funkcję Customer Behavior Indicators™, która informuje, co dzieje się w telecentrum. Użytkownik może szybko znaleźć słowa i zwroty używane w danym okresie najczęściej oraz stwierdzić, czy częstotliwość ich używania rośnie, czy spada. Informacje te są wyświetlane na stronie głównej rozwiązania Impact 360 Speech Analytics, co ułatwia kierownikom, analitykom i innym pracownikom firmy wykrywanie zmian w zachowaniach klientów oraz podejmowanie działań w celu zmniejszenia ilości połączeń i zwiększenia zadowolenia klientów.

Za pomocą łatwych w obsłudze ustawień można również włączyć do tego procesu słownictwo specjalistyczne i branżowe. Funkcja TellMeWhy™ pomaga użytkownikom w szybkim znalezieniu potencjalnych przyczyn opinii klientów. Bogaty zestaw szablonów raportów, wykresów obsługiwanych za pomocą kliknięć oraz wizualnych odwzorowań rozmów umożliwia przedstawienie zebranych danych w sposób najbardziej użyteczny.

Efekty:

Impact 360 Speech Analytics umożliwia automatyczne przeszukiwanie tysięcy nagranych rozmów na podstawie słów, wyrażeń i kategorii, co umożliwia firmie reagowanie na zmiany wymagań klientów.

Korzyści jakie wynikaj z wdrożenia:

 • możliwość wykorzystania informacji pochodzących z nagranych rozmów do obniżenia kosztów, poprawy jakości produktów i procesów, uzyskania przewagi nad konkurencją i podniesienia poziomu obsługi klienta;
 • automatyczny podział rozmów na kategorie oraz analiza ich treści, która ułatwia zrozumienie zachowań klientów, sprawdzenie, dlaczego klienci dzwonią i jakie są główne przyczyny ich opinii, skąd wynika duża liczba połączeń oraz jakie zagrożenia i możliwości stwarza konkurencja;
 • automatyczne wysyłanie rozmów, które dotyczą najważniejszych problemów firmy, kierownikom i dyrektorom do przeglądu; ułatwia to bardziej precyzyjne monitorowanie jakości;
 • osiągnięcie lepszych wyników za pomocą mniejszej ilości zasobów dzięki udostępnianiu wartościowych informacji w całym przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem narzędzi automatyzujących przepływ pracy.

Verint Speech Analytics jest częścią pakietu Impact 360 Workforce Optimization, który optymalizuje wykorzystanie siły roboczej. Impact 360 łączy funkcje monitorowania jakości, rejestrowania danych w systemach TDM i IP, zarządzania pracownikami, analizy mowy i danych, badania opinii klientów, zarządzania wydajnością, e-nauki i coachingu w jednym rozwiązaniu, które umożliwia analizowanie kontaktów z klientami, zwiększenie wydajności pracowników oraz optymalizację procesów usługowych. Dzięki temu rozwiązaniu telecentra, biura oddziałów i back-office mogą gromadzić i udostępniać dane z całego przedsiębiorstwa oraz korzystać z nich podczas podejmowania decyzji. Firma zyskuje skoordynowane źródło informacji, które są odpowiednio zarządzane i przechowywane.

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie warmińsko-mazurskim


Klient

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Założenia

W 2010 roku Województwo Warmińsko-Mazurskie, zleciło firmie Sprint S.A. wykonanie projektu: „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”.
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do sieci Internet i upowszechnienie możliwości stosowania technik informatycznych w gospodarce i sferze społecznej Warmii i Mazur. Geograficznie projekt obejmuje 113 gmin oraz 19 powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Do celów tego zadania należała miedzy innymi organizacja bezpiecznej infrastruktury sieciowej zabezpieczającej punkty dostępu do Internetu (PIAP), infomaty oraz telecentra, realizowana poprzez budowę bezpiecznych kanałów transmisyjnych pomiędzy lokalizacjami zdalnymi a Centrum Zarządzania Siecią i jednostkami centralnymi w ramach poszczególnych powiatów. Wymagana była również budowa 640 PIAP-ów, w tym 290 infomatów, utworzenie 33 telecentrów oraz rozbudowa dostępu do sieci szerokopasmowej o 290 hot-spotów.
Kluczowym elementem projektu była rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Olsztynie, które stanowi punkt centralny w komunikacji pomiędzy lokalizacjami zdalnymi oraz zapewnia odpowiednią infrastrukturę serwerową dla uruchamiania usług IT. Zakres rozbudowy obejmował kompleksową dostawę i instalację nowych serwerów w technologii Blade, nowej macierzy dyskowej, konfigurację infrastruktury SAN oraz instalację i konfigurację nowego środowiska wirtualizacyjnego wraz z migracją maszyn wirtualnych ze starej infrastruktury na nową. W ramach rozbudowy CZS wdrożono zaawansowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo budowanej sieci, w tym systemy klasy SIEM/NBAD.

Rozwiązanie

Rozbudowa Centrum Zarządzania Sieci w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie była wykonana w pierwszym etapie realizacji projektu (do końca 2010 roku). Zrealizowano wówczas dostawę obudowy serwerowej IBM Blade wyposażoną w 4 serwery kasetowe IBM oraz urządzenia infrastruktury sieci 1 Gbit/s Ethernet oraz 8 Gbit/s Fibre Channel. Zasoby pamięci masowej w sieci SAN 8Gbit/s zapewnia macierz dyskowa IBM DS5020 oferująca pojemność 18 TB danych na najwydajniejszych z dostępnych obecnie na rynku dyskach typu Fibre Channel. Na wspomnianej warstwie sprzętowej zbudowano platformę wirtualizacyjną opartą na rozwiązaniach lidera w tym zakresie, czyli VMware.
Zarządzanie i monitorowanie bezpieczeństwa sieci IP oparte jest na rozwiązaniach klasy Firewall, UTM, SIEM/NBAD,  uznanych zarówno przez rynek jak i instytucje certyfikujące.  
Nowe urządzenia zainstalowano w miejsce starych serwerów i dokonano migracji maszyn wirtualnych ze starego środowiska na nowe, a szafę serwerową doposażono w dwa obwody zasilania gwarantowanego odpowiedniej mocy oraz konsolę LCD z przełącznikiem KVM ze zdalnym dostępem za pomocą protokołu IP.
W drugim etapie (styczeń-wrzesień 2011 roku) zrealizowana została sieć IP/VPN obejmująca swoim zasięgiem obszar całego Województwo Warmińsko-Mazurskiego. 
W ramach projektu dostarczono między innymi ponad 1400 komputerów z kompletem oprogramowania operacyjnego i biurowego, około 400 urządzeń wielofunkcyjnych, kilka serwerów (technologia blade), macierz dyskową FC, kilkaset urządzeń klasy UTM, system zarządzania bezpieczeństwem klasy SIEM, system wideokonferencyjny wraz z terminalami oraz około 290 Infomatów.    

Efekt

Na bazie dostarczonych elementów powstała złożona infrastruktura teleinformatyczna spinająca ponad 500 lokalizacji na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która stanowi techniczny i organizacyjny fundament dla tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Dzięki udostępnionym w ramach projektu narzędziom mieszkańcy mają możliwość między innymi:

 • dostępu do globalnej sieci Internet;
 • komunikacji peer-to-peer;
 • komunikacji wideokonferencyjnej;
 • korzystania z usług drukowania i skanowania dokumentów;
 • korzystania z różnorodnego  oprogramowania komputerowego;
 • szkoleń na odległość.

Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce


Klient

Miasto Siedlce

Założenia

W okresie: 27 sierpnia 2012 r. – 31 października 2013 r. firma Sprint S.A. na zlecenie Miasta Siedlce zrealizowała zamówienie pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce”.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce wraz z niezbędną mikrokanalizacją światłowodową, urządzeniami aktywnymi i radiowymi, infrastrukturą węzłów sieci, wdrożeniem systemów bezpiecznej transmisji danych w standardzie Ethernet i miejskiego systemu telefonii IP oraz wdrożeniem systemów zarządzania i monitoringu sieci miejskiej, jak również świadczenie 5-letniego serwisu gwarancyjnego.

Rozwiązanie

Łączna długość trasowa zaprojektowanej i wybudowanej nowej sieci szerokopasmowej wynosiła 27,3 km, w tym 16,6 km zaprojektowanej i wybudowanej nowej kanalizacji w technologii mikrokanalizacji, 5,1 km istniejącej kanalizacji zwielokrotnionej wiązkami mikrorurek oraz 5,6 km istniejącej mikrokanalizacji, w którą zostały wdmuchnięte mikrokable światłowodowe. Łączna długość zaprojektowanych i wybudowanych mikrokabli światłowodowych wynosiła 37,14 km.

Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce

Miejska Sieć Szerokopasmowa w Siedlcach łączy w jedną sieć 62 węzły zlokalizowane w 59 jednostkach publicznych oraz 3 jednostkach współpracujących. W skład sieci wchodzą:

 • 3 Główne Punkty Dystrybucji (GPD), w tym jeden zintegrowany z funkcjami Centrum Zarządzania Siecią (CZS) i Operatorskim Punktem Styku z Internetem;
 • 2 Punkty Agregacji PAG wraz z Punktami Abonenckimi PA
 • 10 punktów abonenckich końcowych PA pełniących również rolę pasywnych punktów węzłowych (Lokalnych Punktów Dostępowych LPD);
 • 3 punkty LPD bez podłączenia Punktu Abonenckiego;
 • 38 punktów stanowiących samodzielne Punkty Abonenckie PA;
 • 5 punktów PIAP typu Telecentrum;
 • 38 radiowych punktów dostępowych RPD (w tym 33 szt. nowych i 5 szt. istniejących zmodernizowanych)

W zakres przedmiotu zamówienia wchodziło zgodnie z Umową:

1. opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i dokumentów administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy zgodnie z wymogami prawa;

2. wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej wszystkich elementów sieci;

3. wybudowanie mikrokanalizacji teletechnicznej magistrali szkieletowej, rurociągów do wybranych węzłów lokalnych LPD oraz przyłączy budynkowych do jednostek samorządu terytorialnego;

4. dołączenie, rozbudowa oraz modernizacja (zwielokrotnienie otworów wiązkami mikrorurek) istniejącej kanalizacji teletechnicznej będącej w zasobach Zamawiającego;

5. modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na węzły sieci;

6. zaprojektowanie oraz wykonanie Centrum Zarządzania Siecią z dostosowaniem pomieszczenia serwerowego oraz pomieszczenia garażowego (z przeznaczeniem na agregat prądotwórczy) i wyposażeniem go w niezbędną infrastrukturę wraz z przeniesieniem wyposażenia z istniejącej serwerowni;

7. zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej poprzez instalację mikrokabli światłowodowych w wybudowanej kanalizacji teletechnicznej wraz z wykonaniem niezbędnych miejsc rozdziału i zakończeń (mufy, przełącznice, szafki, itd.);

8. zaprojektowanie i wdrożenie sieciowej warstwy aktywnej (przełączników) niezbędnej do utworzenia systemu bezpiecznej transmisji danych standardu Ethernet o strukturze warstwowej działającej z przepustowościami 10 Gb/s w rdzeniu sieci oraz 1 GB/s do poszczególnych jednostek wraz z zapewnieniem wymaganej redundancji łącz światłowodowych dla strategicznych węzłów sieci;

9. wykonanie Operatorskich Punktów styku z Internetem (IXP) oraz zaprojektowania i wdrożenia warstwy aktywnej (routery, firewalle, etc) niezbędnej do utworzenia wysokodostępnego, bezpiecznego, wydajnego, redundantnego punktu styku z siecią Internet (IXC) wraz z niezbędną infrastrukturą;

10. zaprojektowanie i wdrożenie sieci nowo wybudowanych punktów Publicznego Dostępu do Internetu (PIAP) wykonywanych w postaci Telecentrum lokalizowanych w filiach Biblioteki Miejskiej wraz z wdrożeniem wydzielonego podsystemu urządzeń aktywnych obsługujących sieć PIAP miasta oraz integracja istniejących punktów typu PIAP w jednolity system zarządzany i zasilany w treść z jednego serwera;

11. zaprojektowanie i wdrożenie sieci nowo wybudowanych Radiowych Punktów Dostępowych typu HotSpot wykonywanych w wybranych lokalizacjach punktów węzłowych i abonenckich do dystrybucji publicznych usług elektronicznych e-Administracji i do dystrybucji ograniczonego dostępu szerokopasmowego do sieci Internet dla mieszkańców oraz włączenie tych punktów do podsystemu punktów typu PIAP;

12. zaprojektowanie i wdrożenie skalowalnego, jednolitego miejskiego systemu telefonii IP obejmującego zasięgiem wybrane jednostki samorządowe wraz z integracją z siecią PSTN. System jest wyposażony w centralne oprogramowanie sterujące i zapewnia funkcjonalność CallCenter dla 20 agentów z możliwością nagrywania rozmów;

13. wdrożenie systemów zarządzania i monitoringu parametrów zbudowanego systemu transmisji Ethernet wraz z zabudową niezbędnych platform serwerowych, urządzeń dedykowanych, terminali administratorów i infrastruktury towarzyszącej;

14. zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitoringu Infrastruktury tj. zabezpieczeń fizycznych i parametrów pracy urządzeń w pomieszczeniach dla wybranych węzłów sieci wraz z zabudową niezbędnych platform serwerowych, urządzeń dedykowanych, terminali administratorów i infrastruktury towarzyszącej;

15. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożonych rozwiązań i platform aktywnych;

16. świadczenie usługi 5-letniego serwisu gwarancyjnego z wymaganym czasem reakcji serwisowej na usterkę lub awarię zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce  Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce

Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce    Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce

Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce

Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce Budowa sieci szerokopasmowej w mieście SiedlceBudowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce Budowa sieci szerokopasmowej w mieście SiedlceBudowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce Budowa sieci szerokopasmowej w mieście Siedlce

Efekt

Główne korzyści z wybudowanej w ramach projektu Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Siedlcach to:

1. poprawa jakości, efektywności i ilości usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną;

2. usprawnienie komunikacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta, który jest zlokalizowany w czterech budynkach w różnych częściach miasta (obieg korespondencji, dostęp do mapy cyfrowej, systemu informacji prawnej, itd.);

3. zapewnienie bezpiecznej transmisji danych między jednostkami administracji;

4. doprowadzenie szybkiego, szerokopasmowego internetu do szkół i innych jednostek miasta, co dało tym jednostkom nowe horyzonty rozwoju;

5. publiczne punkty dostępu do Internetu (PIAP) zrealizowane jako:

 • 5 telecentrów – poprzez komputery PC w specjalnie wydzielonych miejscach w Urzędzie Miasta i Filiach Biblioteki Publicznej;
 • 33 nowych hot-spotów (wcześniej miasto posiadało 5 hot-spotów) – udostępniających obszary, w których będzie dostępny bezprzewodowy bezpłatny Internet dla mieszkańców (zlokalizowane w przestrzeniach publicznych jednostek miejskich);

6. oszczędności wydatków publicznych - w szczególności poprzez telefonię internetową VoIP oraz wspólny zakup łącza telefonicznego oraz dostępu do sieci Internet dla wszystkich jednostek miasta;

7. stworzenie możliwości poprawy bezpieczeństwa w mieście, głównie poprzez możliwość rozbudowy systemu miejskiego monitoringu, a także poprzez możliwość obserwacji i sterowania ruchem drogowym;

8. docelowa możliwość udostępnienia sieci innym operatorom, którzy będą rozwijali usługi świadczenia dostępu do szybkiego internetu dla mieszkańców.

System bezpieczeństwa danych - Gdański Uniwersytet Medyczny


Klient

Gdański Uniwersytet Medyczny

Założenia

Modernizacja systemu bezpieczeństwa danych oraz dostosowanie infrastruktury sieciowej do wymagań stawianych przez RODO.

Rozwiązanie

W ramach umowy Sprint wdrożył platformę bezpieczeństwa nowej generacji FortiGate połączoną  z platformą zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami FortiSandbox oraz system zarządzania i raportowania FortiAnalyzer wraz z usługą utrzymania i dopasowania wszystkich elementów systemu do wymagań RODO.

Zastosowane rozwiązanie zapewnia maksymalne bezpieczeństwo systemów, usług i danych, jednocześnie spełnia wymagania RODO, w szczególności:

 • Ochronę na poziomie sieciowym przed wyciekiem poza domenę firmową plików i dokumentów zawierających numery kart kredytowych, PESEL, NIP poprzez klasyfikację i kontrolę przepływu treści w różnych kanałach komunikacji;
 • Ochronę na poziomie sieciowym przed wyciekiem poza domenę firmową plików i dokumentów oznaczonych jako podlegające RODO poprzez klasyfikację i kontrolę przepływu treści w różnych kanałach komunikacji;
 • Szyfrowanie kanałów komunikacji, przez które przesyłane są dane osobowe;
 • Kontrolowany wgląd w szyfrowaną transmisję pomiędzy stacjami a serwerami;
 • Utrzymywanie zadanego poziomu szyfrowania;
 • Wykrywanie aktywności złośliwego oprogramowania;
 • Określnie zasad kontroli dostępu do zasobów dla aplikacji i użytkowników;
 • Analizę potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa informacji podlegających RODO, w tym przechowywanie logów i raportowanie;

Dodatkowo Sprint wdrożył zaawansowane usługi wspierające wymagania RODO:

 • Szkolenia dla pracowników działu IT w zakresie możliwości ochrony danych osobowych i ich anonimizacji
 • We współpracy z zamawiającym określono procedury zabezpieczenia danych osobowych
 • Konfiguracja systemu zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami i wymaganiami klienta co do wspierania RODO

Efekt

Dzięki wdrożonemu przez Sprint rozwiązaniu infrastruktura bezpieczeństwa informacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Zostały wdrożone procedury zapewniające ochronę przed wyciekiem dokumentów, oznaczonych jako podlegających pod RODO, poza domenę GUMed. Poprzez centralne zarządzanie systemem i raportowanie incydentów bezpieczeństwa znacząco zwiększono wydajność pracy zespołu IT oraz skrócono czas reakcji na incydenty bezpieczeństwa.

Ulotka Zabezpieczenia techniczne

Powiązane artykuły w magazynie SprintNews

Czynimy sieci i systemy bezpiecznymi (SN nr 23, grudzień 2018)

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku


Klient

Gmina Miasta Gdańska - Europejskie Centrum Solidarności w Gańsku 

Założenia

Umowa na budowę budynku ECS w Gdańsku została podpisana w 2010 roku pomiędzy spółką Polimex – Mostostal a firmą Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 reprezentującą Gminę Miasta Gdańsk.

Firma Sprint wykonała instalacje teletechniczne związane z automatyką budynku.

Rozwiązanie

W ramach budowy Instalacji teletechnicznych, wykonano między innymi:

 • system sygnalizacji pożaru – składa się z 6 central pożarowych i ok. 1000 czujek pożarowych
 • dźwiękowy system ostrzegania DSO – zainstalowano ponad 600 głośników
 • system sygnalizacji włamania – zainstalowano m.in. czujki laserowe chroniące obiekt z zewnątrz
 • kontrolę dostępu – na obiekcie zainstalowano ponad 140 czytników
 • system telewizji dozorowej – zamontowano ok. 250 kamer o różnej funkcjonalności
 • system parkingowy – wyposażony w dwie kasy i stanowisko obsługi
 • instalację okablowania strukturalnego 
 • system automatyki, zarządzania i nadzoru (BMS)

Efekt

W wybudowanym budynku Europejskiego Centrum Solidarności zainstalowano szereg nowoczesnych systemów informatycznych zarządzających bezpieczeństwem osób i mienia oraz instalacje wspomagające obsługę i ochronę budynku.

Akademickie Centrum Medycyny Inwazyjnej – Instalacje teletechniczne


Klient

Akademickie Centrum Medycyny Inwazyjnej

Założenia

W 2008 roku  firma Sprint S.A. została wyłoniona na wykonawcę instalacji teletechnicznych dla Akademickiego Centrum Medycyny Inwazyjnej. Realizowany projekt został zakończony we wrześniu 2011 r.
W ramach realizacji projektu wykonano szereg, nowoczesnych instalacji teletechnicznych.  Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i realizacji na najwyższym, możliwym poziomie, oddany do użytku budynek jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.

Rozwiązanie

W ramach budowy Instalacji teletechnicznych, wykonano między innymi:

 • system sygnalizacji pożaru SAP;
 • instalację okablowania strukturalnego i telefonicznego;
 • instalację systemu telewizji kablowej;
 • instalację dźwiękowego systemu ostrzegania DSO;
 • instalację systemów alarmowych i zabezpieczenia ogólnego budynku;
 • instalację systemów audiowizualnych i TV – dydaktycznej;
 • instalację oraz integrację wszystkich zainstalowanych systemów.

Efekt

W wybudowanym Centrum Medycyny Inwazyjnej, zainstalowano szereg nowoczesnych systemów informatycznych zarządzających pracą i nadzorujących życie pacjentów. Ich integracja pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanego sprzętu medycznego, a tym samym zwiększy efektywność podejmowanych działań.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – Biblioteka Uniwersytecka


Klient

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Biblioteka Uniwersytecka

Założenia

W roku 2007, w toku przetargu nieograniczonego firma Sprint wygrała i kompleksowo zrealizowała teletechniczną infrastrukturę budynkową w nowym obiekcie Biblioteki Uniwersyteckiej. Założeniem i jednocześnie warunkiem koniecznym było zrealizowanie kompleksowego systemu oraz oddanie wszystkich prac w terminie do końca roku 2007r. Wszystkie wykonywane prace zostały potwierdzone poprzez wydaną przez UWM, referencję.

Rozwiązanie

W ramach realizacji budowy obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej wykonano:

 • system zarządzania infrastrukturą budynkową BMS;
 • system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN;
 • system kontroli dostępu;
 • system automatycznej sygnalizacji pożaru;
 • system oddymiania i napowietrzania;
 • dźwiękowy system ostrzegawczy;
 • system telewizji dozorowej;
 • sieć okablowania strukturalnego;
 • bezprzewodową sieć komputerową;
 • wydzieloną sieć elektryczną zasilania komputerów;
 • instalacje UPS;
 • instalacje audiowizualne sal seminaryjnych.

Efekt

Biblioteka Uniwersytecka UWM, posiada nowoczesny zintegrowanych system zarządzania budynkiem (BMS).

Dzięki temu uzyskano między innymi:

 • optymalizację warunków pracy i nauki;
 • nadzór i optymalizację pracy wszystkich urządzeń poprzez bezpośrednie monitorowanie oraz sterowanie urządzeniami i instalacjami wentylacji, ogrzewania i chłodzenia;
 • wymierne oszczędności eksploatacji budynku poprzez ciągłe monitorowanie zużycia energii i sterowanie oświetleniem w sposób zapewniający minimalizację kosztów eksploatacji;
 • poprawę bezpieczeństwa budynku osób i posiadanego mienia.