Regulamin Programu "POLEĆ ZNAJOMEGO SPRINTEM"REGULAMIN PROGRAMU POLEĆ ZNAJOMEGO SPRINTEM

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu jest Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 26.
 2. Program „Poleć znajomego Sprintem” polega na przekazaniu firmie Sprint S.A. CV znajomego, będącego potencjalnym Kandydatem do współpracy ze Sprint S.A. poprzez formularz znajdujący się na stronie www.sprint.pl
 3. Program obowiązuje od 01.05.2021 roku i nie jest ograniczony czasowo.
 4. Organizator Programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zmianie lub zakończeniu bez podania przyczyny.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Programu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

§2

Uczestnicy Programu

 1. Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, która w odpowiedzi na umieszczoną na stronie Sprint S.A. ofertę pracy, poleci firmie Sprint S.A. znajomego
 2. Uczestnik Programu może wziąć udział w Programie bez względu na to czy wcześniej brał udział w procesie rekrutacyjnym w Sprint S.A.
 3. Z Programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne).
 4. Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie poniższego Regulaminu, określającego zasady Programu.


§3

Zasady udziału w Programie

 1. W formularzu znajdującym się na stronie www.sprint.pl należy uzupełnić wymagane pola oraz załączyć CV Kandydata zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek niniejszego programu przez Sprint S.A., w celu przesłania rekomendacji w ramach niniejszego Programu.
 2. W sytuacji, gdy CV Kandydata zostanie przesłane przez różnych Uczestników Programu, wówczas bonus zostanie przyznany osobie, która CV Kandydata przesłała jako pierwsza.
 3. Jeżeli polecana osoba została wcześniej skontaktowana lub zaangażowana w proces rekrutacji w Sprint S.A. poprzez działanie innymi kanałami (np. aplikacja na ogłoszenie, direct search) lub jest obecnym lub byłym pracownikiem, współpracownikiem, stażystą, praktykantem lub zleceniobiorcą, bonus nie jest przyznawany.
 4. Osoba rekomendowana powinna w treści przesłanych Sprint S.A. dokumentów wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Sprint S.A. w celach rekrutacyjnych. Sprint S.A. zastrzega sobie możliwość dodatkowego kontaktu z osobą rekomendowaną w celu potwierdzenia wyrażenia tej zgody.
 5. Organizator skontaktuje się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.
 6. Jeden Uczestnik Programu może polecić dowolną liczbę osób.
 7. Polecenie znajomego musi nawiązywać do aktualnie otwartych rekrutacji, znajdujących się na stronie www.sprint.pl W innym przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania rekomendacji i niewypłacenia bonusu za polecenie.
 8. Każdorazowo informacja o bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym profilu będzie zamieszczana na stronie www.sprint.pl i profilu Organizatora na Facebooku i LinkedIn.
 9. Wysokość bonusów ustala się na podstawie doświadczenia polecanej osoby, jakie posiada w dniu przesłania jego CV do Sprint S.A. zgodnie z zaszeregowaniem opisanym w pkt 10.
 10. 1000 zł – 2000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej do 2 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku.

  2000 zł – 3 000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej do 5 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku.

  4000 zł - 6000 zł za nawiązanie współpracy lub zatrudnienie poleconej osoby, posiadającej ponad 5 lat doświadczenia zawodowego wymaganego na danym stanowisku.

 11. Uczestnik Programu, który prześle CV Kandydata, z którym skontaktuje się osoba z Działu HR Organizatora otrzyma potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Programu oraz o kwocie bonusu jaki zostanie wypłacony w momencie nawiązania współpracy/podjęcia pracy przez Organizatora z Kandydatem. Informacje o których mowa w zdaniu pierwszym zostanie przekazana Uczestnikowi Programu przez osobę z Działu HR Organizatora, niezwłocznie po skutecznym kontakcie z Kandydatem.
 12. Polecenie ważne jest przez 3 miesiące od daty przesłania i zarejestrowania CV w bazie Kandydatów Sprint S.A. Po upływie tego terminu w przypadku nawiązania współpracy lub zatrudnienia polecanej osoby bonus za polecenie nie będzie należny i nie będzie przyznawany.

 

§4

Wypłacenie bonusu

 1. Bonus wypłacany będzie w dwóch częściach: pierwsza połowa w trzecim miesiącu pracy/ współpracy Kandydata na rzecz Organizatora, druga połowa w szóstym miesiącu pracy/ współpracy Kandydata na rzecz Organizatora.
 2. Bonus nie zostanie wypłacony w przypadku złożenia przez którąkolwiek ze stron wypowiedzenia umowy lub zawarcia porozumienia stron w sprawie rozwiązania stosunku pracy, bądź umowy cywilnoprawnej z poleconym Kandydatem, przed upływem okresu wskazanego w pkt 1.
 3. Decyzję o wypłaceniu bonusu Uczestnikowi Programu przekaże osoba z Działu HR Organizatora (skontaktuje się ona z Uczestnikiem Programu pod numerem telefonu lub adresem e-mail podanym przez Uczestnika Programu podczas przesłania rekomendacji).
 4. Bonus będzie wypłacany na podstawie umowy zlecenia przygotowanej przez Sprint S.A. Umowa będzie sporządzona każdorazowo po nawiązaniu współpracy lub zatrudnieniu osoby poleconej przez Uczestnika Programu, spełniającej kryteria określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku pracowników Sprint S.A. bonus będzie wypłacany w formie nagrody.
 5. Uczestnik Programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu bonusu, przesłać do Sprint S.A., dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia. Po upływie tego czasu Organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.
 6. Po podpisaniu umowy zlecenia przez obie strony środki zostaną przelane na konto Uczestnika Programu we wskazanym w umowie terminie.


§5

Dane osobowe Uczestników Programu

 1. Udział w Programie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez rekomendującego zgody na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie, przyznania oraz rozliczenia nagrody. Rekomendującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania jak i żądania usunięcia.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie (10-062), ul. Jagiellończyka 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372363.
 3. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@sprint.pl, tel. 89 522 11 22, pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziałów wskazane na stronie internetowej: www.sprint.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia niniejszego Programu oraz w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji w Sprint S.A. Podanie danych jest dobrowolne, nie podanie może być powodem odmowy uczestnictwa w Programie.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 miesięcy od daty przesłania i zarejestrowania CV w bazie Kandydatów Sprint S.A.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
 7. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
 8. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punkcie 3).


§6

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorem oraz Administratorem Programu jest firma Sprint S.A.
 2. Kwestie sporne oraz nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Programu.