SWIBŻ - System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi

Wdrożenie dla Urzędu Morskiego w Gdyni

Data wdrożenia

Styczeń 2003

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Infrastruktura DataCenter

Bezpieczeństwo żeglugi

SWIBŻ - PLATFORMA DYSTRYBUCJI INFORMACJI


Sprint bazując na autorskim rozwiązaniu VIZAN opracował narzędzie do wymiany informacji dot. bezpieczeństwa żeglugi. System ten pełni funkcję platformy dystrybucji informacji pomiędzy służbami operacyjnymi współpracującymi w zakresie ochrony bezpieczeństwa morskiego. Dystrybucja informacji odbywa się pomiędzy Centrum Operacji Morskich MW RP, Służbą Krajowego Koordynatora Ostrzeżeń Nawigacyjnych BHMW oraz Centrum Nadzoru Radiolokacyjnego MOSG oraz jest rozszerzana o kolejnych użytkowników, w tym Urzędy Morskie w Szczecinie i Słupsku, MRCK SAR, Centra Zarządzania Kryzysowego Wojewodów, morską grupę mobilną Izby Celnej, a następnie kapitanaty portów i komórki specjalistyczne w Urzędach Morskich.

SWIBŻ organizuje i porządkuje wymianę informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa żeglugi poprzez sieć teleinformatyczną oraz zapewnia obsługę zdarzeń według ISPS Code. Korzystający z programu definiuje typy zdarzeń i opisuje procedury postępowania z poszczególnymi typami (obsługę zdarzeń). Nowe zdarzenia mogą być inicjowane przez operatorów („ręcznie”) lub też automatycznie na skutek odczytu danych pomiarowych z urządzeń, odczytu danych z innych systemów czy baz danych. Po pojawieniu się nowego zdarzenia jest ono przez system obsługiwane zgodnie z procedurą zdefiniowaną dla danego typu zdarzeń, np. wysyłane są powiadomienia do odpowiednich osób, system oczekuje na zapisanie odpowiednich decyzji itp.

System korzysta z następujących danych:

  • strumień AIS z bałtyckich i światowych stacji brzegowych oraz z satelitarnego źródła AIS,
  • ostrzeżenia nawigacyjne oraz Wiadomości Żeglarskie pochodzące z BHMW,
  • prognozy pogody opracowane w IMGW,
  • informacje z Rejestru Statków Lloyda,
  • zgłoszenia odebrane bezpośrednio przez operatorów poszczególnych służb,
  • dane hydro-meteo z czujników automatycznych .

System jest przetestowany w zakresie wymiany informacji z SafeSeaNet Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.

System był nagradzany na wielu krajowych i zagranicznych imprezach branżowych.

 

  


W marcu 2017 r. Sprint S.A. podpisał umowę na realizację wsparcia technicznego oraz zmian adaptacyjnych Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ).
Od ponad 15 lat realizujemy rozbudowę systemu SWIBŻ, a umowa z 29 marca otwiera VI etap rozwoju systemu. Wraz z zadaniami związanymi ze SWIBŻ, zostanie rozbudowywany nasz system NSW, służący Administracji Morskiej i Państwowej oraz szeroko rozumianym podmiotom związanym z gospodarką morską jak: zarządy portów, operatorzy terminali portowych, armatorzy, linie żeglugowe.

NSW (National Single Window) jest nowoczesną platformą wymiany informacji opartą na uznanych światowych standardach komunikacji i współpracującą w innymi systemami w trybie system-to-system.

Korzyści z wdrożenia

Organizacja
Porządkowanie wymiany informacji.
Bezpieczeństwo
Zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi.
Obsługa zdarzeń
Definiowanie typów zdarzeń i opisywanie procedur postępowania z poszczególnymi typami.
Funkcjonalność
Nowe zdarzenia mogą być inicjowane przez operatorów „ręcznie” lub automatycznie.
Nowoczesność
Platforma oparta na uznanych światowych standardach komunikacji i współpracująca z innymi systemami w trybie system-to-system.