OpenScape 4000 w Porcie Gdańsk

W 2015 r. Sprint S.A. podpisał 4-letnią umowę z Zarządem Morskiego Portu w Gdańsku na wdrożenie systemu telekomunikacyjnego OpenScape 4000, obejmującego wymianę systemu central telefonicznych wraz z obsługą serwisową.

Data wdrożenia

Sierpień 2015

Sektor

Sektor publiczny

Typ usługi

Systemy komunikacyjne

OpenScape 4000

SYSTEM CENTRAL TELEFONICZNYCH  

 

Umowa obejmuje obsługę eksploatacyjną i utrzymanie sieci teleinformatycznej Morskiego Portu w Gdańsku, czyli miedzianej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej wraz
z urządzeniami i obiektami, które są na niej zlokalizowane lub z nią związane.


ZAKRES PRAC

W zakres umowy wchodzą  następujące działania:

  • wymiana lub modernizacja centrali telefonicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
  • utrzymanie i serwisowanie przedmiotu umowy w zakresie sprawności techniczno-eksploatacyjnej przez czas trwania umowy,
  • wykonywanie bieżących prac kontrolno-pomiarowych, okresowych przeglądów, badań i pomiarów eksploatowanej centrali,
  • przeprowadzanie robót interwencyjno-naprawczych, likwidacja awarii, usuwanie zakłóceń i zagrożeń awaryjnych w dostarczaniu usług telefonicznych i teleinformatycznych spowodowanych nieprawidłowościami w pracy centrali niezwłocznie po stwierdzeniu zakłóceń/awarii lub po otrzymaniu zgłoszenia przez od-biorcę, służby portu i ZMPG S.A.,
  • utrzymanie i konserwacja miedzianej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej wraz z urządzeniami  i obiektami, które są na niej zlokalizowane lub są z nią związane
  • utrzymanie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej,
  • wykonywanie bieżących prac kontrolno-pomiarowych, okresowych przeglądów, badań i pomiarów eksploatowanej sieci teleinformatycznej, będącej własnością ZMPG S.A.,
  • roboty interwencyjno-naprawcze, likwidacja awarii, usuwanie zakłóceń i zagrożeń awaryjnych w dostarczaniu usług telefonicznych i teleinformatycznych.

Korzyści z wdrożenia

Niezawodność
Utrzymanie ciągłości pracy sieci teleinformatycznych.
Kontrola
Bieżące prace kontrolne i pomiarowe.
Sprawność
Odpowiedzialność za utrzymanie sprawności technicznej i eksploatacyjnej.