ITS w Łodzi

System obszarowego sterowania ruchem w Łodzi jest największym systemem ITS wdrożonym na terenie aglomeracji miejskiej w Polsce.

Data wdrożenia

Listopad 2015

Sektor

Administracja publiczna

Typ usługi

Smart City

Inteligentny System Transportowy

WSPÓŁPRACA WIELU SYSTEMÓW

 


PODSYSTEM OBSZAROWEGO ZARZĄDZANIA RUCHEM SCATS

Jest najważniejszym elementem systemu, który zapewnia efektywne, acykliczne sterowanie akomodacyjne wraz z realizacją priorytetów dla komunikacji publicznej.

SCATS to system oparty na ciągłej analizie warunków ruchu. Parametry sterowania (długość cyklu, offsety koordynacyjne, długość trwania poszczególnych faz i grup sygnałowych) są wyznaczane w sposób automatyczny w czasie rzeczywistym i przesyłane do sterowników lokalnych, w których są adaptowane do rzeczywistych warunków ruchu.

 

PODSYSTEM INFORMACJI DLA KIEROWCY

Naprowadza pojazdy na drogi alternatywne, wykorzystując tablicE zmiennej treści (VMS). Funkcjonalnośc tablic pozwala w sposób dynaminczny na informowanie kierowców o warunkach drogowych, które w danej chwili panują na określonym odcinku drogi, oraz o warunkach pogodowych. Głównym zadanieM tablic jest wyświetlanie przewidywanego czasu przejazdu pomiędzy określonymi punktami sieci drogowej.

 

PODSYSTEM INFORMACJI MOBILNYCH

Portal internetowy its.lodz.pl, który zapewnia użytkownikom dostęp do wszystkich informacji o ruchu w mieście (stan ruchu, zdarzenia drogowe, ograniczenia w ruchu, obraz z kamer CCTV).

Portal jest dostępny publicznie jako autonomiczny system oparty na technologii www. Jego głównym zadaniem jest wizualizacja informacji o ruchu drogowym i transporcie publicznym, a także o trasach objazdowych.

 

PODSYSTEM URZĄDZEŃ SENSORYCZNYCH I WIDEO

System automatycznej rejestracji cech pojazdów ANPR (automatyczny odczyt tablic rejestracyjnych i klasyfikacji rodzajowej pojazdów), który rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów oraz rodzaj pojazdu, a także zbiera i przechowuje dane w postaci pliku z odczytaną tablicą, zdjęć zwykłych, zdjęć w podczerwieni pojazdów przejeżdżających przez punkt pomiarowy.

System monitoringu wizyjnego składający się z szybkoobrotowych kamer HD zlokalizowanych w centralnych punktach największych skrzyżowań.

 

PODSYSTEM ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM PUBLICZNYM

W ramach podsystemu zainstalowano ponad 100 tablic informacji pasażerskiej (TIP), które prezentują w trybie dynamicznym czasy odjazdów kolejnych pojazdów z danego przystanku oraz mają możliwość nadawania komunikatów głosowych w sytuacjach awaryjnych.

 

SYSTEM STEROWANIA RUCHEM W TUNELU

Jest to autonomiczny system oparty na oprogramowaniu SCADA, którego zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Poprzez wykorzystanie automatycznej analizy obrazu z kamer wideo system wykrywa niebezpieczne sytuacje i dalej odpowiednio steruje oznakowaniem aktywnym, zlokalizaowanym na wlotach ulic wjazdowych odcinka tunelowego. System tunelowy został też zintegrowany z systemem obszarowego sterowania ruchem.

 

 


  

 

Głównym zadaniem systemu ITS jest poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej oraz upłynnienie ruchu na drogach na obszarze miasta.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszego Bloga.

W SKŁAD INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W ŁODZI WCHODZĄ: 

Centrum zarządzania ruchem
Sterowanie ruchem - SCATS
Priorytety dla transportu publicznego
System zarządzania transportem publicznym
Tablice informacji przystankowej
Monitoring skrzyżowań
Automatyczny system rozpoznawania tablic
Znaki zmiennej treści VMS
Światłowodowy system transmisji danych
System ewidencji GIS
System sterowania ruchem w tunelu
Portal www dla pasażera

Korzyści z wdrożenia

Transport publiczny
Skrócenie czasu przejazdu tramwajów o 9,6%
Transport indywidualny
Skrócenie czasu przejazdu pojazdów o 29,46%.
Bezpieczeństwo
Poprawa warunków ruchu ulicznego.