Internet w szkołach - nasz udział w projekcie OSE

W kwietniu 2019 r. Sprint S.A. rozpoczął realizację projektu OSE (Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej), który zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce.

Data wdrożenia

Styczeń 2020

Sektor

Edukacja

Typ usługi

Bezpieczeństwo i Sieci IP

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA

 

OSE stanowi wirtualną sieć opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej, wybudowanej ze środków komercyjnych z udziałem dofinansowania ze środków publicznych, 
w szczególności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Nowo powstała sieć będzie obsługiwana przez Operatora OSE, którym został NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy).

Sprint S.A., będący Głównym Wykonawcą NASK, jest odpowiedzialny za utrzymanie nowej sieci oraz wybudowanie brakującej infrastruktury fizycznej, jeśli okaże się to konieczne. W głównej mierze projekt zakłada dostarczanie szkołom usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa oraz dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.

Dzięki wdrożeniu w szkołach sieci będzie możliwe wprowadzenie nowych form kształcenia oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych, takich jak przykładowo powszechna nauka programowania.

Sieć obejmie 1350 szkół z województwa pomorskiego.