Polityka prywatności

Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Olsztynie (10-062) przy ulicy Jagiellończyka 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372363, REGON 001339396, NIP 739-020-41-15, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 1 000 000,00 zł (zwana dalej: Sprint lub Spółką) prowadzi i administruje Serwis Internetowy pod adresem www.sprint.pl (Serwis), udostępniany osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu).

W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, Sprint prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

 1. Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. Sprint nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, a w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań Użytkowników Serwisu. Sprint nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem informacji opublikowanych w Serwisie. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu. Sprint przysługuje prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, które nie należą do Sprint. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za praktyki tych witryn w zakresie prywatności.
   
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z Sprint.
   
 3. O ile na stronie internetowej nie wskazano inaczej, wyświetlane znaki, logo firmowe i emblematy są znakami towarowymi Sprint. Użytkowanie tych znaków przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy ze Sprint stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
   
 4. Administratorem danych osobowych jest Sprint, tel.: 89 522 11 00, e-mail: sprint@sprint.pl. W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zapisami RODO (GDPR)- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie jeststosowane od 25 maja 2018 r.

  Użytkownikowi Serwisu w każdej chwili przysługuje prawo do weryfikacji i zmiany danych osobowych, a także do cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.
  Kontakt do inspektora : Paweł Szostek, tel: 89 522 11 22, e-mail: iod@sprint.pl.

  W związku z prowadzeniem Serwisu, Sprint zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu: imię i nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, nr telefonu, adres e-mail przesyłane do Sprint przez Użytkowników Serwisu. Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych i sprzedażowych produktów i usług Sprint, a jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, także w ramach badań rynkowych.

  Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane przez Państwa do Sprint uznawane są za podane dobrowolnie. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Dane osobowe zamieszczone w formularzu mogą być przetwarzane przez Sprint po wyrażeniu odpowiedniej zgody – dla celów marketingu towarów i usług Sprint.

  Sprint nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, z wyłączeniem poniższych przypadków:

  - za zgodą podmiotu danych,
  - wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  - dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  - jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów.

  Sprint nie sprzedaje, ani w inny sposób nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych partnerów, którzy pomagają Sprint w prowadzeniu naszej strony internetowej lub działalności, o ile te podmioty zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Państwa dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską.

  Mają Państwo prawo do żądania od Sprint dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a także przenieść je do innego administratora danych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora to jedynie do czasu wniesienia sprzeciwu.

  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeżeli Sprint będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych celach, np. zawarcie i wykonanie umowy, poinformujemy o tym Państwa odrębnie.

  Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: GIODO/UOD ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
   
 5. Serwis nie przetwarza w sposób zautomatyzowany żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Cookie to mały plik tekstowy, przechowywany przez stronę internetową na urządzeniu użytkownika, zawierający informacje w zakresie korzystania przez użytkownika z tej strony. Cookies służą dostosowaniu strony internetowej do potrzeb użytkownika, w tym do ułatwienia wyszukiwania, a także w celach statystycznych. Niektóre z funkcjonalności Serwisu wykorzystują pliki Cookies. Cookies używane w Serwisie nie przetwarzają danych osobowych, służą jedynie do celów statystycznych. Sprint nie używa Cookies do działań marketingowych lub reklamowych. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik Serwisu zgadza się na zamieszczanie plików Cookies na jego urządzeniu. Użytkownik Serwisu może odmówić wykorzystania plików Cookies, poprzez dokonanie odpowiednich zmian w przeglądarce internetowej. Sprint nie ponosi odpowiedzialności za politykę dotyczącą plików Cookies, obowiązującą w serwisach internetowych, do których linki znajdują się w Serwisie, lub, do których odwołuje się Serwis.

 

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem elektronicznym: jolanta.widuchowska@sprint.pl