Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie z 06.06.2022r.

Spółka Sprint S.A. w Olsztynie zawiadamia swoich akcjonariuszy o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w 15 czerwca 2022r. o godz. 12:00 w Olsztynie w siedzibie spółki przy ul. Jagiellończyka 26. 

 

Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000372363, NIP: 739-020-41-15

Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)

Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 35 528 697, 97 zł

 

STRONA INTERNETOWA: www.sprint.pl
E-MAIL:  sekretariat@sprint.pl