Informacje dla akcjonariuszy

Ogłoszenie z 20.12.2021r.

Spółka Sprint S.A. w Olsztynie zawiadamia swoich akcjonariuszy o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się  30 grudnia 2021r. o godz. 9:00 w Olsztynie w siedzibie spółki przy ul. Jagiellończyka 26.  

 

Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000372363, NIP: 739-020-41-15

Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)

Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 33 043 842,85 zł

 

STRONA INTERNETOWA: www.sprint.pl
E-MAIL:  sekretariat@sprint.pl