Informacje dla akcjonariuszy

 

Ogłoszenie z 8.12.2022r.

Spółka Sprint S.A. w Olsztynie zawiadamia swoich akcjonariuszy o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

które odbędzie się  21 grudnia 2022r. o godz. 11:00 w Olsztynie w siedzibie spółki przy ul. Jagiellończyka 26. 

 

Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000372363, NIP: 739-020-41-15, BDO: 000232664

Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000,00 zł (w całości opłacony)

Wysokość pozostałych kapitałów własnych na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 42 417 245, 43 zł

 

STRONA INTERNETOWA: www.sprint.pl
E-MAIL:  sekretariat@sprint.pl